πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τρίτη 9 Ιουνίου 2020

Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία Δελτίων Αστυνομικής Ταυτότητας» της e-ΚΕΠ μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ 5 Ιουνίου 2020 Αρ. Φύλλου 2171 Τεύχος Β’ η απόφαση Αριθμ. 13588 ΕΞ 2020 (3) του Υπουργού Επικρατείας κ. Περρακάκη με τίτλο “Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία Δελτίων Αστυνομικής Ταυτότητας» της Ελληνικής Αστυνομίας στο πληροφοριακό σύστημα e-ΚΕΠ μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας.
Σύμφωνα με την απόφαση:
Διατίθεται στο πληροφοριακό σύστημα «e-ΚΕΠ» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης η διαδικτυακή υπηρεσία «Στοιχεία Δελτίων Αστυνομικής Ταυτότητας» του πληροφοριακού συστήματος Ταυτοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σκοπός διάθεσης της ανωτέρω διαδικτυακής υπηρεσίας είναι η αξιοποίηση του Μητρώου Δελτίων Αστυνομικών Ταυτοτήτων που τηρεί η Ελληνική Αστυνομία από το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης υποθέσεων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών «e-ΚΕΠ», προκειμένου να καθίσταται δυνατός ο έλεγχος των στοιχείων ταυτότητας, κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 (Α’ 45), κάθε φυσικού προσώπου ή νόμιμου εκπροσώπου νομικού προσώπου κατά την υποβολή αιτήσεων είτε εντύπων με αυτοπρόσωπη παρουσία στα ΚΕΠ είτε ηλεκτρονικών μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.

Η διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., σύμφωνα με την Πολιτική Ορθής Χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και σύμφωνα με τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Το Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή. Οι χρήστες του πληροφοριακού συστήματος «e-ΚΕΠ» έχουν την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για τον σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα απόφαση.

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();