πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020

ΠΟΕ-ΟΤΑ:«Nα εφαρμοστεί η απόφαση που δίνει σύνταξη σε άνδρα Δημόσιο υπάλληλο με ανήλικο παιδί»

Παρέμβαση της ΠΟΕ-ΟΤΑ που με έγγραφο της ζητάει από τα αρμόδια υπουργεία να εφαρμοστεί η απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου που δίνει το δικαίωμα Σύνταξης των Ανδρών με ανήλικο τέκνο ή ανάπηρη σύζυγο ή ανάπηρο τέκνο 50 ετών.

Αναλυτικά:
Παρέμβαση της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. για την 317/2020 Απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου που δίνει το δικαίωμα Σύνταξης των Ανδρών με ανήλικο
τέκνο ή ανάπηρη σύζυγο ή ανάπηρο τέκνο 50 ετών με θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης (25ετία) την 31-12-2010.

Όπως γνωρίζετε, δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ.: 317/2020 Απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία απερρίφθη η αίτηση αναίρεσης του Ελληνικού Δημοσίου κατά της υπ΄ αριθμ.: 790/2016 Απόφασης του ΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που είχε δικαιώσει Άνδρα Δημόσιο υπάλληλο με 25 ασφάλισης το 2010 και ανήλικο τέκνο, ο οποίος ζητούσε να συνταξιοδοτηθεί από τα 50 έτη, όπως προέβλεπε ο νόμος για τις γυναίκες δημοσίους υπαλλήλους.

Όπως είναι γνωστό με τις παρ.2βα, 2ββ του άρθρου 6 του Ν.3865/2010 αντικαταστάθηκαν το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β, παρ.1 του άρθρου 56 του Π.Δ. 169/2007 και εξισώθηκαν με τα μεταβατικά μειωμένα όρια ηλικίας ανδρών-γυναικών με ανήλικο τέκνο ή ανίκανο τέκνο ή ανίκανο σύζυγο για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης (25ετία) μετά την 1-1-2011.
Για να κάνουν χρήση του εν λόγω δικαιώματος πολλοί ασφαλισμένοι άνδρες αποποιούνται το χρόνο Διαδοχικής Ασφάλισης, για να αποφύγουν την θεμελίωση του δικαιώματος σύνταξης (25ετία) την 31-12-2010.

Με το άρθρο 6, παρ.11 του Ν.3865/2010 ορίζεται, ότι οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 9 του άρθρου αυτού (εξίσωση των ορίων ηλικίας ανδρώνγυναικών λόγω ανήλικου τέκνου ή ανάπηρου συζύγου ή ανάπηρου τέκνου), δεν έχουν εφαρμογή για όσα από τα πρόσωπα που αναφέρονται σε αυτές τις διατάξεις έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010, σύμφωνα με τις οικίες διατάξεις της Συνταξιοδοτικής Νομοθεσίας του Δημοσίου, όπως ισχύουν
κατά τη δημοσίευση του Νόμου αυτού.
Εκ τούτου η ρύθμιση του άρθρου 56 παρ. 1 περιπ. β του Συνταξιοδοτικού Κώδικα (ΠΔ 169/2007 Α΄210) που θεσπίζει το 50ο έτος ως όριο ηλικίας για τη συνταξιοδότηση των γυναικών δημοσίων υπαλλήλων που είναι μητέρες με ανήλικα τέκνα ή ανίκανα παιδιά κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω ή ανίκανο σύζυγο κατά ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%), εφόσον έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31.12.2010, δεν ισχύει για τους Άνδρες.
Η ανωτέρω αδικία μπορεί να στοιχίζει στην κατηγορία των ανδρών μέχρι και 17 έτη επιπλέον παραμονής στην εργασία, λόγω της αύξησης των ορίων ηλικίας με τους Ν.4336/2015, Ν.4337/2016 (όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις στο μεταβατικό στάδιο 2015-2021).
Επίσης πολλοί ασφαλισμένοι άνδρες για να κάνουν χρήση των εν λόγω διατάξεων (θεμελίωση μετά την 01-01-2011), αναγκάζονται να αποποιηθούν πολλά έτη Διαδοχικής Ασφάλισης, αν και έχουν καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές, με αποτέλεσμα να μειώνονται περαιτέρω οι ούτως ή άλλως πενιχρές συντάξεις.

Για λόγους αποκατάστασης της ίσης μεταχείρισης των δύο φύλων, όπως ρητά αποφάσισε, με την 317/2020 απόφαση της η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία απερρίφθη η αίτηση αναίρεσης του Ελληνικού Δημοσίου κατά της 790/2016 απόφασης του ΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, παρακαλούμε όπως άμεσα ως έχει υποχρέωση η πολιτεία να προβείτε σε νομοθετική
ρύθμιση στο πνεύμα της απόφασης του αρμοδίου ανώτατου δικαστηρίου, και να επεκτείνεται το δικαίωμα και στους άνδρες.
Επιπροσθέτως, στα πλαίσια της αρχής της ισότητας είναι επιβεβλημένη η αναδρομική αναγνώριση δικαιώματος συνταξιοδοτήσεως για τους άνδρες υπαλλήλους με ανήλικα παιδιά, που υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην Ι.Κ.Α. με τους ίδιους ευνοϊκούς όρους, που ίσχυαν μέχρι το έτος 2013 για τις γυναίκες ασφαλισμένες. Είναι χαρακτηριστικό, ότι στην κατηγορία αυτή υπαλλήλων ουδέποτε αναγνωρίστηκε η δυνατότητα συνταξιοδοτήσεως με τους ευνοϊκούς όρους, που ίσχυαν για τις γυναίκες συναδέλφους τους, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να έχει υποστεί πολλαπλώς δυσμενείς διακρίσεις, που δεν μπορούν να θεωρηθούν σε καμία περίπτωση δικαιολογημένες.

Η Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημόσιου Τομέα του e-Ε.Φ.Κ.Α. μέχρι την ψήφιση της Νομοθετικής ρύθμισης οφείλει, όπως πράττει σε αντίστοιχες περιπτώσεις, να εφαρμόσει το δεδικασμένο τελεσίδικης απόφασης και την πάγια Νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Αντίστοιχα, καλείται η κυβέρνηση να προβεί άμεσα σε επίλυση του προβλήματος αίροντας τις αδικίες, που συντελούνται εις βάρος των ανδρών ασφαλισμένων με ανήλικα παιδιά.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Ο Πρόεδρος 

Νίκος Τράκας

Ο Γεν. Γραμματέας

 Βασίλης Πετρόπουλος


'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();