πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2020

Τηλεργασία 40%: Τι ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ισχύει [A’ Μέρος]

Στις 23.09.2020 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 4727/2020 (Φ.Ε.Κ. Α’ 184), ο οποίος στο ά. 235 αυτού προβλέπει μέτρα ως προς την οργάνωση του τόπου και χρόνου εργασίας, ώστε να επιτευχθεί αποσυμφόρηση των ΜΜΕ και των τόπων εργασίας. Τα προβλεπόμενα μέτρα έχουν τοπική ισχύ στην Περιφέρεια Αττικής, ενώ χαρακτηρίζονται από το νομοθέτη ως «έκτακτα» και «προσωρινά».
Μεταξύ των μέτρων συμπεριλαμβάνεται η υποχρεωτική εφαρμογή συστήματος εξ αποστάσεως παροχής εργασίας (τηλεργασίας) για το προσωπικό του ιδιωτικού τομέα. Από τη διατύπωση της διάταξης συνάγεται ότι αυτή εφαρμόζεται υποχρεωτικά μεν, πλην όμως μόνο σε όσες περιπτώσεις η εργασία μπορεί να παρασχεθεί με αυτό τον τρόπο, δηλαδή εξ αποστάσεως. Πέραν όμως αυτής της αναφοράς ουδεμία άλλη διευκρίνιση δίνεται σχετικά με το ποιες είναι οι εργασίες ή κατηγορίες εργασιών, οι οποίες μπορούν να παρασχεθούν εξ αποστάσεως, ούτε υπάρχει κάποιος κατάλογος εξαντλητικός ή ενδεικτικός που να αναφέρει κατηγορίες εργασιών ή ειδικότητες εργαζομένων ή κάτι άλλο.

Στην περίπτωση που κάποια επιχείρηση μπορεί να εφαρμόσει το σύστημα εξ αποστάσεως εργασίας, είναι υποχρεωμένη να κάνει αυτό για το 40% του συνολικού αριθμού των εργαζομένων της. Δεν διευκρινίζεται αν ο υπολογισμός του συγκεκριμένου ποσοστού γίνεται επί του συνόλου των εργαζομένων ή αντίθετα μόνο επί του αριθμού των εργαζομένων που μπορούν να παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία. Δηλαδή αν σε μία επιχείρηση εργάζονται 100 εργαζόμενοι εκ των οποίων οι 50 μπορούν να παράσχουν την εργασία τους εξ αποστάσεως, τίθεται το ερώτημα αν οι εργαζόμενοι που τελικώς θα υποχρεωθούν να παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία είναι 40 (δηλαδή το 40% των συνολικά 100 εργαζόμενων) ή 20 (δηλαδή το 40% των 50 εργαζομένων που παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία). Η ορθότερη ερμηνεία πάντως επιβάλει το ποσοστό του 40% να υπολογίζεται επί του αριθμού των προσώπων που μπορούν να εργαστούν εξ αποστάσεως.

Σε κάθε περίπτωση οι εργοδότες οφείλουν εντός 24ώρου από τη δημοσίευση του νόμου να προαναγγείλουν στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την εξ αποστάσεως εργασία του 40% των εργαζομένων τους, για τους οποίους μπορεί να εφαρμοστεί το μέτρο αυτό,

Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης υποβολής της δήλωσης ο εργοδότης απειλείται με πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ μετά από έλεγχο του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Επιπλέον, με το ά. 235 του ν. 4727/2020 προσαρμόζεται το ωράριο εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα υποχρεωτικά κατά την έναρξη και λήξη του με τρόπο ώστε ανά μισή ώρα και εντός διώρου να προσέρχονται και να αποχωρούν οι εργαζόμενοι σε σχέση με την έναρξη και τη λήξη αντίστοιχα του ωραρίου τους. Για όσο ισχύει το εν λόγω άρθρο προβλέπεται αναστολή της υποχρέωσης του εργοδότη να καταχωρεί στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων. Εξακολουθεί, όμως, να ισχύει η υποχρέωση του εργοδότη να προαναγγέλει στην «ΕΡΓΑΝΗ» το χρόνου υπερεργασίας και νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης πριν την πραγματοποίησή τους.

Η συγκεκριμένη διάταξη ισχύει έως τις 4 Οκτωβρίου, ενώ από τη διάταξη προβλέπεται δυνατότητα τοπικής και χρονικής επέκτασης της ισχύος της.

* Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();