πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2020

Τι πρέπει να κάνουν οι Υπηρεσίες για Υπαλλήλους που “πλάσαραν” ως μεταπτυχιακό ένα πιστοποιητικό παρακολούθησης

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Π.Θεοδωρικάκος, με Εγκύκλιο ενημερώνει τους Φορείς του Δημόσιου Τομέα, συμπεριλαμβανομένων των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, ότι με εμπιστευτικό έγγραφο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Έκθεση Ελέγχου της Μονάδας Επιθεωρήσεων & Ελέγχων της Αρχής, σχετικά με τη νομιμότητα χρήσης από Υπαλλήλους του Δημόσιου Τομέα του πιστοποιητικού παρακολούθησης του πρώην μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών «Ευρωπαϊκή Ένωση και Αναπτυσσόμενες Χώρες» του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών ως μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης για τη συμμετοχή τους

- σε διαδικασίες πρόσληψης/διορισμού,

- σε διαδικασίες πλήρωσης θέσεων ευθύνης,

- για τη βαθμολογική και μισθολογική τους εξέλιξη,

- καθώς και για κάθε άλλη τυχόν συνέπεια που αφορά την υπηρεσιακή τους κατάσταση.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από την Έκθεση Ελέγχου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, στο Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων του Παντείου λειτούργησε μέχρι το 2005 ο μεταπτυχιακός κύκλος σπουδών με τίτλο «Ευρωπαϊκή Ένωση και Αναπτυσσόμενες Χώρες». Βάσει του αρ. 1896/ΕΠ/22.4.2016 εγγράφου του αρμόδιου για το εν λόγω ζήτημα Υπουργείου Παιδείας, ο κύκλος αυτός εντάσσεται σ’ εκείνους τους μεταπτυχιακούς κύκλους σπουδών που οργανώνονται από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και οδηγούν στη χορήγηση πιστοποιητικών παρακολούθησης, ωστόσο δεν σχετίζονται με τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών που οδηγούν στη χορήγηση μεταπτυχιακών διπλωμάτων ειδίκευσης.

Κατά συνέπεια, οι κάτοχοι των εν λόγω πιστοποιητικών παρακολούθησης δεν δύνανται να εξομοιωθούν με τους αποφοίτους των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, ήτοι τα πιστοποιητικά παρακολούθησης που κατέχουν δεν δύνανται να ληφθούν υπόψη ως μεταπτυχιακά διπλώματα ειδίκευσης ως προς κάθε συνέπεια που αφορά την υπηρεσιακή τους κατάσταση και εξέλιξη, ιδίως κατά τη συμμετοχή τους σε διαδικασίες πρόσληψης/διορισμού, σε διαδικασίες πλήρωσης θέσεων ευθύνης και για τη βαθμολογική και μισθολογική τους εξέλιξη, καθώς από τις διατάξεις αυτές (ν.3528/2007, ν.2190/1994, ν.4354/2015) απαιτείται η κτήση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης, το οποίο θα πρέπει να έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που προβλέπουν τη χορήγησή τους.

Λαμβανομένων υπόψη των προαναφερομένων, οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού θα πρέπει να προβούν αμελλητί στον έλεγχο των προσωπικών Μητρώων των Υπαλλήλων, οι οποίοι κατέχουν το πιστοποιητικό παρακολούθησης του πρώην μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών «Ευρωπαϊκή Ένωση και Αναπτυσσόμενες Χώρες» του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντείου και σε περίπτωση που αυτό αναγνωρίσθηκε ή/και ελήφθη υπόψη ως μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης για οποιαδήποτε συνέπεια που αφορούσε την υπηρεσιακή τους κατάσταση και εξέλιξη, να προβούν σε όλες τις περαιτέρω απαραίτητες ενέργειες, κατά περίπτωση, για την αποκατάσταση της νομιμότητας.

Ο Π. Θεοδωρικάκος αναφέρει ότι για την εφαρμογή των ανωτέρω ως προς τη μισθολογική κατάσταση και εξέλιξη των Υπαλλήλων, αρμόδιο είναι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, στο οποίο κοινοποιεί την Εγκύκλιό του.


Οι αρμόδιες Υπηρεσίες θα πρέπει να ενημερώσουν το Υπουργείο Εσωτερικών, το ΓΛΚ και την Εθνική Αρχή Διαφάνειας επί των επιβεβλημένων, σύμφωνα με τα ως άνω, περαιτέρω ενεργειών τους.


Η αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.69/3003/Οικ.22055/27.11.2020 Εγκύκλιος ΕΔΩ


https://www.airetos.gr/
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();