πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021

Κινητικότητα: Οδηγίες ΥΠΕΣ προς τους φορείς υποδοχής (εγκύκλιος)

Κινητικότητα: Οδηγίες προς τους φορείς υποδοχής για την υλοποίηση του Κύκλου Κινητικότητας έτους 2020, στο πλαίσιο του ΕΣΚ, παρέχει μέσω νέας εγκυκλίου το υπουργείο Εσωτερικών.

Σε συνέχεια της ως άνω σχετικής εγκυκλίου, παρακαλούνται οι φορείς που έχουν προκηρύξει θέσεις στον Κύκλο 2020, οι οποίες πρόκειται να «κλείσουν» χωρίς επιλογή υπαλλήλου, να συμπληρώσουν το πεδίο «Κατάσταση Θέσης».

Ειδικότερα, οι χρήστες με ρόλο «Υπηρεσία Κινητικότητας Φορέα Υποδοχής» θα μεταβούν στην «Ενημέρωση Θέσης» και θα ενημερώσουν το πεδίο με την τιμή «Έκλεισε χωρίς επιλογή υπαλλήλου». Κατόπιν θα επιλέξουν μία από τις ακόλουθες τιμές του πεδίου «Αιτιολογία Κατάστασης»:

• Ήδη έχει μετακινηθεί ο υποψήφιος σε άλλον φορέα
• Αδυναμία του φορέα να ανταποκριθεί στο σύνολο των αιτήσεων
• Ανάκληση της αίτησης
• Δεν βεβαίωσε εμπροθέσμως ο φορέας προέλευσης την συνδρομή των
απαιτούμενων προϋποθέσεων
• Δεν επιθυμεί πλέον ο υποψήφιος
• Δεν επιθυμεί πλέον ο φορέας
• Δεν συνεδρίασε το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης
• Δεν υπάρχουν οι απαιτούμενες πιστώσεις
• Κανένας υποψήφιος δεν κρίθηκε κατάλληλος
• Κώλυμα από νεώτερη διάταξη
• Άλλο

Στις Πληροφορίες Κατάστασης συμπληρώνεται κάθε απαραίτητη απαιτούμενη πληροφορία που αιτιολογεί τη μη πλήρωση της θέσης μέσω του κύκλου της κινητικότητας βάσει των εμφανιζόμενων στο σχετικό πεδίο επιλογών.

Παρακαλείσθε για την ως άνω ενημέρωση μέχρι τις 11.2.2021.

Η Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών παρακαλείται να κοινοποιήσει αυθημερόν την παρούσα εγκύκλιο στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, καθώς και στα Ν.Π.Δ.Δ και Ν.Π.Ι.Δ αυτών.

Τα Υπουργεία παρακαλούνται να κοινοποιήσουν αυθημερόν την παρούσα εγκύκλιο στα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύουν, οι δε Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. εποπτείας τους.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();