πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 27 Μαΐου 2021

Καταγραφή έργων / ενεργειών φορέων Τ.Α. για την αντιμετώπιση της COVID-19 πανδημίας

Δημοσιεύτηκε το υπ’ Αριθ. Πρωτ.: 39509 – 27/05/2021 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Καταγραφή έργων / ενεργειών φορέων Τ.Α. για την αντιμετώπιση της COVID-19 πανδημίας”.
Οι φορείς παρακαλούνται να αποστείλουν τα ζητούμενα στοιχεία αυστηρά έως τις 22 Ιουνίου 2021 μαζί με το μηνιαίο αρχείο που αποστέλλεται στο πλαίσιο της διακριτής παρακολούθησης των δαπανών των ΟΤΑ λόγω COVID-19.

Το παρόν έγγραφο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στην ενότητα https://www.ypes.gr/eggrafa/, από όπου οι φορείς της Αυτοδιοίκησης μπορούν να λάβουν το αρχείο «ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ/ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΑΕΕ.xls», το οποίο πρέπει να συμπληρώσουν.

Με το ως άνω έγγραφο και στο πλαίσιο της έγκρισης του αιτήματος προς την ΕΕ για αξιοποίηση πόρων από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ), ζητείται η άμεση καταγραφή των έργων / ενεργειών που έχουν υλοποιηθεί για την άμεση αντιμετώπιση της Covid- 19 πανδημίας από τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί, παρακαλούνται οι οικονομικές υπηρεσίες των Δήμων, των Περιφερειών, των Συνδέσμων, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), των Περιφερειακών Ενοτήτων Δήμων (ΠΕΔ) και της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) να μας υποδείξουν έργα / ενέργειες καταχωρημένα ανά φορέα υλοποίησης / ανάθεσης, σύμβαση και διαδικασία ανάθεσης, συμπληρώνοντας τον συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ 2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ/ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΑΕΕ, τον οποίο θα αποστείλουν στη Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΔΟΙΚΤΑ) του Υπουργείου Εσωτερικών, σε επεξεργάσιμη μορφή (excel), στην ηλεκτρονική διεύθυνση: lgsdata@ypes.gr.

Τα έργα που θα αποτυπωθούν στον πίνακα, θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 η υλοποίησή τους να έχει ξεκινήσει μετά τις 11/3/2020,
 να έχουν ολοκληρωθεί ή η ολοκλήρωσή τους ως προς το φυσικό και οικονομικό τους
αντικείμενο να προβλέπεται έως τις 30/11/2022,
 να μην έχουν συγχρηματοδοτηθεί από άλλους πόρους της ΕΕ και
 να έχουν ως αντικείμενο την άμεση βοήθεια στον πληττόμενο πληθυσμό και τον
περιορισμό διάδοσης της νόσου, και ειδικότερα να αφορούν τις επιλέξιμες δαπάνες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα.

Υπόχρεοι υποβολής στοιχείων:
Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών (ΠΟΥ) του κάθε ΟΤΑ – δήμου ή περιφέρειας-
υποχρεούται να μεριμνήσει για την υποβολή του πίνακα 2 συμπληρωμένου με τα στοιχεία έργων και ενεργειών του ΟΤΑ και των νομικών προσώπων του (συμπεριλαμβανομένων των
σχολικών επιτροπών).
Οι ΠΟΥ των Συνδέσμων, της ΚΕΔΕ, της ΕΝΠΕ, των ΠΕΔ και της ΕΕΤΑΑ θα μεριμνήσουν για την υποβολή του πίνακα 2 με τα στοιχεία έργων και ενεργειών των φορέων τους.

Προθεσμία υποβολής στοιχείων: Λόγω των ιδιαίτερα πιεστικών προθεσμιών παρακαλούνται οι φορείς να αποστείλουν τα ζητούμενα στοιχεία αυστηρά έως τις 22 Ιουνίου 2021 μαζί με το μηνιαίο αρχείο που αποστέλλεται στο πλαίσιο της διακριτής παρακολούθησης των δαπανών των ΟΤΑ λόγω COVID-19.
Λήψη αρχείου προς συμπλήρωση: Το παρόν έγγραφο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στην ενότητα https://www.ypes.gr/eggrafa/, από όπου οι φορείς της Αυτοδιοίκησης μπορούν να λάβουν το αρχείο «ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ/ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΑΕΕ.xls», το οποίο πρέπει να συμπληρώσουν.
Για θέματα περιεχομένου του πίνακα 2 και επιλεξιμότητας των δαπανών, παρακαλούμε απευθυνθείτε στις :

Μ. Βεντούρη, 210 3742020 (mventouri@mnec.gr)
Α. Παναγοπούλου, 210 3742055 (a.panagopoulou@mnec.gr)
Δ. Παπάντου, 210 3742084 (dpapantou@mnec.gr)

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();