πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τρίτη 11 Μαΐου 2021

Διατίθεται η υπηρεσία αυθεντικοποίησης υπαλλήλων (oAuth2.0.PA)

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1851 τεύχος Β’ 7 Μαΐου 2021 η απόφαση “Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης υπαλλή- λων Φορέων Δημόσιας Διοίκησης (oAuth2.0.PA)”.

Σύμφωνα με την απποφαση: Διατίθεται η υπηρεσία αυθεντικοποίησης υπαλλήλων φορέων δημόσιας διοίκησης (oAuth2.0.PA) στα κάτωθι πληροφοριακά συστήματα φορέων του δημοσίου:

• Στο πληροφοριακό σύστημα Θυρίδα e-KEΠ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
• Στο πληροφοριακό σύστημα του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 
• Στο πληροφοριακό σύστημα της πλατφόρμας επισκέψεων ΚΕΠ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 
• Στο πληροφοριακό σύστημα του κέντρου εξυπηρέτησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
• Στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του e-ΕΦΚΑ.
• Στο πληροφοριακό σύστημα στην Ενιαία υπηρεσία υποστήριξης πολιτών support.services.gov.gr του e-ΕΦΚΑ.
• Στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα «Διαχείριση ατομικών αιτημάτων ασφαλισμένων» του ΕΟΠΥΥ.

Η υπηρεσία διατίθεται για την είσοδο των υπαλλήλων τους στις ψηφιακές εφαρμογές κατά την άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων και σύμφωνα με την υπ’ αρ. 29810/23-10-2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Διαδικασία αυθεντικοποίησης υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες» (Β’ 4798).

Η διάθεση διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) και σύμ- φωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Πολιτική Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών και τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();