πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021

Επειγόντως οι δήμοι να δηλώσουν σχολικές καθαρίστριες

Με την ένδειξη επείγον και με προθεσμία μέχρι τις 29 Ιουνίου η Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπ. Εσωτερικών καλεί όλους τους δήμους να δηλώσουν και να τεκμηριώσουν το προσωπικό που χρειάζονται.

Συγκεκειμένα το Υπουργείο έστειλε έγγραφο όπου αναφέρει τα εξής:
Στοιχεία απασχόλησης προσωπικού καθαρισμού σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έτους 2020-2021 – Αίτημα για το σχολικό έτος 2021-2022
Σχετ.: H υπ ́αριθμ. 50175/7.8.2020 (Β’ 3324) Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών & Εσωτερικών, όπως ισχύει
Στο πλαίσιο της επεξεργασίας και ανάλυσης στοιχείων για τον καθορισμό των θέσεων ή/και ανθρωποωρών απασχόλησης του προσωπικού καθαρισμού των σχολικών μονάδων Α’θμιας & Β’θμιας Εκπαίδευσης της Χώρας για το επόμενο σχολικό έτος (2021-2022) ανά Δήμο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ανωτέρω σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση και προς έκδοση της απόφασης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 (άρθρο 2, παρ.1) το συντομότερο δυνατόν, παρακαλούμε για την άμεση παροχή στην υπηρεσία μας των στοιχείων που καταγράφονται στο ερωτηματολόγιο / πίνακα που επισυνάπτεται στο παρόν (αρχείο μορφής xls) και φέρει την ονομασία SCHOOLCLEAN2021_ .
Όλοι οι Δήμοι θα πρέπει να συμπληρώσουν το συνημμένο αρχείο και να το αναρτήσουν στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του ΥΠΕΣ για θέματα προσωπικού ( https://aftodioikisi.ypes.gr , ενότητα «Προσωπικό Τοπικής Αυτοδιοίκησης1 ), διατηρώντας την ίδια ονομασία και μορφή (αρχείο xls), ειδάλλως δεν θα είναι δυνατή η ανάρτησή του.

Το συμπληρωμένο αρχείο θα πρέπει να αναρτηθεί έως την Τρίτη, 29 Ιουνίου και ώρα 10.00 μ.μ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
Με το ερωτηματολόγιο αναζητούνται στοιχεία ως προς τον αριθμό και τις ώρες ημερήσιας απασχόλησης των τακτικών και έκτακτων υπαλλήλων που εργάστηκαν κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά (2020-2021) για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων Α’θμιας και Β’ θμιας εκπαίδευσης, διακριτά ανάλογα με το είδος απασχόλησης (πλήρης / μερική) και ειδικά για τους έκτακτους υπαλλήλους διαχωριζόμενα ανάλογα με τον εάν προσλήφθηκαν στο πλαίσιο της εκδοθείσας για το έτος αυτό απόφασης της Επιτροπής ΠΥΣ 33/2006 ή πέραν αυτής, δυνάμει σχετικών διατάξεων που παρείχαν την ευχέρεια αυτή (π.χ άρθρο 64 του ν.4735/2020 ή στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αποτροπή της διάδοσης του COVID-19, άρθρα. 39 ν.4722/2020 και 99 ν.4804/2021) και συμπεριλαμβανομένου τυχόν προσωπικού κοινωφελούς εργασίας που απασχολήθηκε για το σκοπό αυτό.
Τα στοιχεία που θα καταχωρηθούν στον πίνακα (αριθμός υπαλλήλων και ώρες ημερήσιας απασχόλησής τους) θα πρέπει να αφορούν μήνα ή γενικά περίοδο που λειτουργούσαν όλες οι σχολικές μονάδες του Δήμου, ώστε να αντικατοπτριστεί το καθεστώς απασχόλησης κατά την περίοδο ισχύος μέτρων περιορισμού της διασποράς του COVID-19.
Για το έκτακτο προσωπικό πέραν της ΠΥΣ 33/2006 θα πρέπει να καταχωρηθούν ΜΟΝΟ ο αριθμός και οι ώρες ημερήσιας απασχόλησης που αφορούν στον καθαρισμό των σχολείων (και όχι άλλους τομείς καθηκόντων).
Αναζητούνται επίσης συνολικά στοιχεία ως προς τον αριθμό και τις ώρες απασχόλησης των τακτικών υπαλλήλων καθαρισμού σχολικών μονάδων που αποχώρησαν εντός του έτους 2021 (από Ιανουάριο μέχρι σήμερα), συμπεριλαμβανομένων των αυτοδίκαιων (βέβαιων) αποχωρήσεων που αναμένονται από το Δήμο μέχρι το τέλος του έτους.

Τέλος καλείται κάθε Δήμος, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του και υπό το πρίσμα της σταδιακής επιστροφής στην κανονικότητα σε «non-covid» εποχή, να αποτυπώσει το αίτημά του για το νέο σχολικό έτος 2021-2022, καταγράφοντας τον αριθμό των ατόμων με εργασιακή σχέση Ι.Δ.Ο.Χ που αιτείται προς έγκριση στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 34 του ν.4713/2020, όπως ισχύει. Στο αίτημα αποτυπώνεται ο αριθμός των ατόμων πλήρους απασχόλησης (6,5 ώρες ημερησίως) και ο αριθμός των ατόμων μερικής απασχόλησης, διακριτά ανά αριθμό ωρών ημερήσιας απασχόλησης (π.χ 3 άτομα 3ωρης ημερήσιας απασχόλησης, 4 άτομα 2ωρης απασχόλησης κλπ). Τα πεδία του πίνακα που αφορούν στο αίτημα θα πρέπει να συμπληρωθούν από όλους τους Δήμους, ανεξαρτήτως εάν έχει ήδη αποσταλεί σχετικό έγγραφο αίτημα ως προς το απαιτούμενο προσωπικό ΙΔΟΧ για τον καθαρισμό των σχολείων Α’θμιας και Β’θμιας Εκπαίδευσης .
Σε διακριτό φύλο του αρχείου του πίνακα επισυνάπτεται παράδειγμα συμπλήρωσης προς διευκόλυνσή σας κατά τη συμπλήρωσή του.

Το παρόν έγγραφο μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (διαδρομή https://www.ypes.gr/eggrafa/ καθώς και στην ενότητα άντλησης αρχείων του ειδικού διαδικτυακού τόπου για θέματα προσωπικού Τ.Α ( https://aftodioikisi.ypes.gr ), υποφάκελος «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2021»

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();