πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021

Τα πάντα για τους Αντιδημάρχους: Αρμοδιότητες, θητεία, πλήθος ανά Δήμο και κατηγορία

Το Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε στην έκδοση Εγκυκλίου για τους Αντιδημάρχους. Πρόκειται για “κωδικοποίηση” των προηγούμενων Εγκυκλίων, υπό την έννοια της συγκέντρωσης σε ενιαίο κείμενο του συνόλου της ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει το θεσμό του «Αντιδημάρχου», εντάσσοντας αναγκαίες διευκρινήσεις για την αντιμετώπιση ουσιαστικών ζητημάτων.

 Υπογραμμίζουμε ότι η Εγκύκλιος δημοσιεύθηκε τη 22α Νοεμβρίου, δηλαδή λίγες μόλις ημέρες μετά την από 18 Νοεμβρίου Ανακοίνωση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που ενημέρωνε ότι το Γ’ Τμήμα έκρινε αντισυνταγματική τη διάταξη της νυν Κυβέρνησης  (την περ.στ’ της παρ.2 του αρ.5 του ν.4623/2019, Φ.Ε.Κ. Α’ 134/9.8.2019) για τον ορισμό Αντιδημάρχων στις νησιωτικές Δημοτικές Κοινότητες, παραπέμποντας προς οριστική κρίση στην Ολομέλεια.

 

Η Εγκύκλιος αποτυπώνει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για:

- τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το Δήμαρχο σε Αντιδημάρχους,

- τους καθ' ύλην και κατά τόπον Αντιδημάρχους,

- τον αριθμό και τις κατηγορίες τους (Έμμισθοι – Άμισθοι),

- τη θητεία τους,

- τις υποχρεώσεις τους,

- τον ορισμό Αντιδημάρχων,

- τη δημοσίευση των σχετικών Αποφάσεων.

 

Επισημαίνεται ότι στο Παράρτημα Ι της Εγκυκλίου, μπορείτε να δείτε αναλυτικό Πίνακα με τον ανώτατο αριθμό των Έμμισθων και Άμισθων Αντιδημάρχων για κάθε Δήμο της Χώρας.

 

Ολόκληρη η αριθμ. 809/85741/«19.11.2021» Εγκύκλιος ΕΔΩ

https://www.airetos.gr/

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();