πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τετάρτη 25 Μαΐου 2022

Δημόσιο: Μειώνονται οι κλάδοι κατά 80% -Τι αλλάζει για προσλήψεις, εργαζόμενους, υπηρεσίες

Στην αναθεώρηση – επικαιροποίηση και κωδικοποίηση του υφιστάμενου «προσοντολογίου» – κλαδολογίου στον δημόσιο τομέα προχωρά το υπουργείο Εσωτερικών. Αρμόδια Επιτροπή του υπουργείου έχει προχωρήσει σε σύνταξη νέου Προεδρικού Διατάγματος –που θα σταλεί προσεχώς προς έγκριση στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αντικαθιστώντας το υφιστάμενο ΠΔ. 50/2011- με το οποίο εκσυγχρονίζεται και εξορθολογίζεται η υφιστάμενη κατακερματισμένη κατάσταση.
Με το προωθούμενο κλαδολόγιο συνενώνονται κλάδοι με ίδια ή όμοια προσόντα, καταργούνται παρωχημένοι κλάδοι που δεν έχουν πλέον λόγο ύπαρξης, και δημιουργούνται νέοι κλάδοι που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εποχής. Ως προς το αριθμητικό αποτύπωμα των αλλαγών, χαρακτηριστικά είναι όσα αναφέρθηκαν σήμερα σε συνέντευξη Τύπου του υπουργού Εσωτερικών, Μάκη Βορίδη, και τις γενικής γραμματέα Ανθρώπινου Δυναμικού, Βιβής Χαραλαμπογιάννη: οι σημερινοί περίπου 2.700 κλάδοι και ειδικότητες κωδικοποιούνται σε 550, μια μείωση που προσεγγίζει το 80%!

Όπως ενημερώνει το υπουργείο, με το νέο προσοντολόγιο – κλαδολόγιο ορίζονται πλέον ενιαία οι κατηγορίες, οι κλάδοι και οι ειδικότητες, τα τυπικά προσόντα, κύρια, πρόσθετα ή επικουρικά, διορισμού ή πρόσληψης σε θέσεις κάθε κλάδου και ειδικότητας του μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού τους και καθορίζεται η διαδικασία αντιστοίχισης των υφιστάμενων κλάδων και ειδικοτήτων των ως άνω φορέων με τους νέους κλάδους και ειδικότητες του νέου ΠΔ. Προηγήθηκε μια πλήρης και συστηματική χαρτογράφηση και θεσμική αποτύπωση των προσόντων διορισμού ή πρόσληψης ανά κλάδο και ειδικότητα (αποδεκτοί τίτλοι, άδειες άσκησης επαγγέλματος κοκ). Για τον σκοπό αυτό ελήφθησαν υπόψη τα επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων του ΕΟΠΠΕΠ καθώς και ο νέος εκπαιδευτικός χάρτης της χώρας (νέα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών ΑΕΙ, νέες σχολές ανώτατης εκπαίδευσης που προέκυψαν από τη μετατροπή των ΤΕΙ σε Πανεπιστήμια, σύγχρονες ειδικότητες ΙΕΚ κοκ).

Σύμφωνα με τον υπουργό, υπήρχε όχι μόνο ανάγκη εκσυγχρονισμού των ειδικοτήτων στο δημόσιο, αλλά και περιορισμού της «υπερπληθώρας κλάδων». Ενας από τους λόγους που δημιουργήθηκαν αυτά τα τεράστια αριθμητικά μεγέθη κλάδων στο δημόσιο, ήταν ότι οι δημόσιοι φορείς είχαν περιθώριο να συστήνουν κλάδους κατ’ επιλογήν κατά την σύσταση του οργανογράμματός τους, κάτι που «υπέκρυπτε φωτογραφικά προσόντα σε προκηρύξεις», σύμφωνα με τον κ. Βορίδη. Με το νέο Προεδρικό Διάταγμα, παύει πλέον αυτό το περιθώριο που είχαν οι φορείς.

Το αποτέλεσμα των αλλαγών είναι να υπάρχει ένα ξεκάθαρο τοπίο στους κλάδους του δημοσίου, στους οποίους –ενώ καταργούνται εκατοντάδες παρωχημένοι- προστίθενται 211 νέοι και σύγχρονοι κλάδοι. Αυτό θα έχει αντίκτυπο και στον τρόπο προσλήψεων, καθώς γίνονται πιο ξεκάθαρα τα προσόντα διορισμού άρα και οι προκηρύξεις για προσλήψεις. Όπως χαρακτηριστικά είπε ο υπουργός, οι αλλαγές «λύνουν τα χέρια του ΑΣΕΠ», ειδικά ενόψει του μεγάλου πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού στο τέλος του 2022.

Την ίδια στιγμή, με το νέο Προεδρικό Διάταγμα επιτυγχάνεται μια ενιαία αντιμετώπιση και η εξάλειψη διακρίσεων –σε επίπεδο κλάδου και μόνο- μεταξύ μονίμων και υπαλλήλων αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ), με την απονομή ενός κλάδου και μιας ειδικότητας στο σύνολο του τακτικού προσωπικού, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας. Όπως διευκρίνισε ο κ. Βορίδης, η δραστική μείωση του αριθμού των κλάδων δεν συνεπάγεται καμία μείωση στις οργανικές θέσεις του δημοσίου.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις της εξουσιοδοτικής διάταξης του Ν. 4830/2021, εντός δύο (2) μηνών από τη θέση σε ισχύ του διατάγματος, οι φορείς υποχρεούνται σε αντιστοίχιση των κλάδων και ειδικοτήτων των Οργανισμών και των Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας τους, καθώς και σε αναπροσαρμογή των ψηφιακών οργανογραμμάτων τους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, οι φορείς δεν θα μπορούν να συμμετέχουν στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ΕΣΚ) ούτε στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων, προειδοποιεί το υπουργείο.

Αριθμητικά μεγέθη

Ενδεικτική της μείωσης των κλάδων μέσω της κωδικοποίησής του είναι η κατηγορία των ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων έργου. Ο νέος ενιαίος κλάδος ενσωματώνει 47 υφιστάμενες ειδικότητες. Χαρακτηριστική επίσης είναι και η περίπτωση του κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, που ενσωματώνει δεκάδες όμοιες ειδικότητες.

Επιπλέον, τρεις (3) κλάδοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ Οδηγών, ΥΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων και ΥΕ Τεχνιτών) αποτελούμενοι από 43 ειδικότητες (π.χ. ΥΕ Ηλεκτρολόγων, ΥΕ Υδραυλικών, ΥΕ Ξυλουργών κ.ά.) θα μετατραπούν αυτοδίκαια σε αντίστοιχους κλάδους ΔΕ με την καθ΄ οιονδήποτε τρόπο εκκένωσης των υφιστάμενων θέσεων (κυρίως συνταξιοδοτήσεις).

Δείτε την παρουσίαση του υπουργείου Εσωτερικών στο παρακάτω link:

3_ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ_ΚΛΑΔΟΛΟΓΙΟ_ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ_17_05_2022 (Συνέντευξη τύπου)

Τομές

Σύμφωνα με το υπουργείο, τομές του αναθεωρημένου ΠΔ αποτελούν:

1. η δραστική μείωση των υφιστάμενων κλάδων και ειδικοτήτων (2.700 και πλέον κλάδοι και ειδικότητες κωδικοποιούνται σε 550, μείωση που προσεγγίζει το 80%), με στόχο, μεταξύ άλλων, και την απλοποίηση για τη διενέργεια του Ενιαίου Γραπτού Διαγωνισμού, όπως προβλέπεται στον ν.4765/2021.
2. η κατάργηση παρωχημένων κλάδων και η δημιουργία νέων σύγχρονων κλάδων και ειδικοτήτων, με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του δημοσίου από υπαλλήλους υψηλότερης εκπαιδευτικής και επαγγελματικής κατάρτισης
3. η πλήρης και συστηματική χαρτογράφηση και θεσμική αποτύπωση των προσόντων διορισμού ή πρόσληψης ανά κλάδο και ειδικότητα (αποδεκτοί τίτλοι, άδειες άσκησης επαγγέλματος κοκ). Για τον σκοπό αυτό ελήφθησαν υπόψη τα επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων του ΕΟΠΠΕΠ καθώς και ο νέος εκπαιδευτικός χάρτης της χώρας (νέα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών ΑΕΙ, νέες σχολές ανώτατης εκπαίδευσης που προέκυψαν από τη μετατροπή των ΤΕΙ σε Πανεπιστήμια, σύγχρονες ειδικότητες ΙΕΚ κοκ).
4. ο εκσυγχρονισμός και απλοποίηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου. Μεταξύ άλλων, καταργείται πλέον η δυνατότητα των φορέων να συστήνουν κλάδους με «φωτογραφικά» προσόντα διορισμού, με απώτερο στόχο την περαιτέρω θωράκιση και διασφάλιση της αξιοκρατίας και διαφάνειας στις προσλήψεις στον δημόσιο τομέα. Στο εξής, η Επιτροπή Θεμάτων Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του άρθρου 77 του ν. 4674/2020 θα έχει την ευθύνη, σε κεντρικό επίπεδο, να παρακολουθεί τις ανάγκες των δημόσιων φορέων σε νέους κλάδους-ειδικότητες και θα υποβάλλει ετησίως στον Υπουργό Εσωτερικών έκθεση για την ανάγκη τροποποίησης ή συμπλήρωσης του ΠΔ, κατόπιν εισήγησης των αρμόδιων οργανικών μονάδων του Υπουργείου Εσωτερικών
5. η ενιαία αντιμετώπιση και η εξάλειψη διακρίσεων μεταξύ μονίμων και υπαλλήλων αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ), με την απονομή ενός κλάδου και μιας ειδικότητας στο σύνολο του τακτικού προσωπικού, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας
6. η αντιστοίχιση των υφιστάμενων κλάδων των υπηρετούντων υπαλλήλων στους νέους κλάδους και ειδικότητες, με στόχο τον καλύτερο έλεγχο και την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού δημόσιου τομέα

Όπως αναφέρει και η Γενική Γραμματέας Ανθρώπινου Δυναμικού του Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών και Πρόεδρος της Επιτροπής για την Αναμόρφωση του ΠΔ50/2001, κ. Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη : «με το νέο κλαδολόγιο – προσοντολόγιο επιτυγχάνεται η συστηματική αποτύπωση του συνόλου των κλάδων και των ειδικοτήτων και η αντιστοίχισή τους με τα προσόντα, εξαλείφοντας την κατακερματισμένη εικόνα του παρελθόντος και θέτοντας, πλέον, την πολιτική ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού σε νέα βάση».

ΝΕΟΙ-ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΚΛΑΔΟΙ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΠΕ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΕ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΕ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΚΛΠ

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΑΡΩΧΗΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ:

ΠΕ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΕ ΑΝΔΡΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ

ΔΕ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ

ΔΕ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

ΥΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΩΝ

ΥΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ

ΥΕ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΦΟΔΕΥΤΗΡΙΩΝ

ΚΛΠ

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΑΔΩΝ

  • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

(ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΣΕ ΕΝΑΝ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ:

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ/Η΄ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ/Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ)

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ)

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΠΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕ ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ –ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ)

ΠΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΕ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΟΙΚΗΣΗΣ)

ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΕ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

  • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

(ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΣΕ ΕΝΑΝ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ:

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ –ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΔΕ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ – ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΕΣΟΔΩΝ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΙ)

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ/Η΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ/Η΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ)

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ)

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ)

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Η/Υ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΧΕΙΡΙΣΤΗ Η/Υ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ)

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ)

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ)

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΑΡΚΙΝΓΚ)

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΜΕ)

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ (ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ)

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ)

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΥΠΟΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ)

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ)

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΔΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΔΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΔΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΔΕ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ

ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΔΕ ΓΡΑΦΕΩΝ

ΔΕ ΤΑΜΕΙΩΝ

ΔΕ ΤΑΜΙΑΣ

ΔΕ ΤΑΜΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗ

ΔΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

ΔΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΔΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΔΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΔΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΕ ΕΙΔΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΕ ΤΑΜΙΩΝ

ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ-ΒΟΗΘΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ

ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΔΕ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΟΤΑ

ΔΕ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΟΤΑ

ΔΕ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΔΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΟΤΑ

ΔΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ

ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ – ΒΕΒΑΙΩΤΩΝ

ΔΕ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΔΕ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

ΔΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

  • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

(ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΣΕ ΕΝΑΝ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ:

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ MΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ EΡΓΟΥ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ MΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ EΡΓΟΥ

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ Ή ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΕΡΟΣΦΥΡΑΣ (ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ-ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ) ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ  Ή ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΩΝ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΙΣΤΩΝ

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ – ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΙΣΤΩΝ)

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΧΕΙΡ/ΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΟΠΗΣ ΠΕΤΡΑΣ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΣΑΡΩΘΡΟΥ)

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΦΟΡΤΩΤΗ)

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΚΣΚΑΦΕΑ – ΦΟΡΤΩΤΗ)

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΦΟΡΤΩΤΗ ΕΚΣΚΑΦΕΑ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΣΑΡΩΘΡΟΥ -ΦΟΡΤΩΤΗ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΤΥΠΟΥ JCB ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ)

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (JCB)

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΣΑΠΑΣ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΓΚΡΕΪΤΕΡ)

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜAΤΩΝ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ)

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΤΥΠΟΥ JCB, CATERPILLAR, GEIBHERR, ΚΛΠ ΚΑΙ  ΦΟΡΤΩΤΗ ΑΛΥΣΟΤΡΟΧΟΥ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΥ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ)

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΦΟΥΞ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΣΟΠΕΔΩΤΩΝ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΣΚΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ)

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ – ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ)

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ- ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ)

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗ−ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ)

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ)

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ-ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

  • ΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

(ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ:

ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΕ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ)

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ-ΚΤΙΣΤΩΝ-ΑΜΜΟΚΟΝΙΑΣΤΩΝ)

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΟΠΛΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΣΟΒΑΤΖΗΔΕΣ)

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΚΤΙΣΤΕΣ)

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ)

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΟΝΩΣΕΩΝ

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΥ

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

ΔΕ ΑΣΦΑΛΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΑΡΜΟΛΟΓΗΤΩΝ)

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜΑΡΑΓΚΩΝ ΚΑΛΟΥΠΑΤΖΗΔΩΝ

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΤΕΓΗΣ)

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΒΟΤΣΑΛΩΤΩΝ

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΜΟΝΩΤΕΣ)

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΕΤΡΑΣ – ΠΛΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΜΑΡΟΥ

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΜΑΡΜΑΡΩΝ)

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΛΙΘΟΞΟΩΝ)

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΑΤΖΗΔΩΝ

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΛΟΥΠΑΤΖΗΔΩΝ

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ

ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

https://www.aftodioikisi.gr/

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();