πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2022

ΕΑΔ: Διαπίστωσε αδιαφανείς διαδικασίες στην τοποθέτηση Γενικών Διευθυντών σε δημόσιο φορέα

Με έναυσμα καταγγελίες για αδιαφανείς διαδικασίες κατά την επιλογή διευθυντικών στελεχών σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, κλιμάκιο της ΕΑΔ διενήργησε έλεγχο προκειμένου να εξεταστούν οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την κάλυψη των θέσεων ευθύνης και η συμμόρφωση του φορέα με τις οικείες νομοθετικές, κανονιστικές και εσωτερικές διαδικασίες και περιορισμούς.
Κατά τον έλεγχο για τα έτη 2018 και 2020, σύμφωνα με την ανακοίνωση, διαπιστώθηκαν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

– Οι θέσεις ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του φορέα, ήτοι τρεις (3) θέσεις Γενικών Διευθυντών και εννέα (9) θέσεις Διευθυντών, καλύφθηκαν το Νοέμβριο και Δεκέμβριο του έτους 2018, στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης της οργανωτικής του δομής, με τη σύναψη συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου, ενώ για την πλήρωση των θέσεων ευθύνης προβλέπεται τριετής θητεία. Εξ αυτών, δύο (2) θέσεις Γενικών Διευθυντών και δύο (2) Διευθυντών καλύφθηκαν με την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου εξωτερικών υποψηφίων, παρά τη ρητή πρόβλεψη του τότε ισχύοντα Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας ότι η κάλυψη θέσεων ευθύνης από εξωτερικούς υποψηφίους είναι επιτρεπτή με τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου τριετούς διάρκειας.

– Για τις ως άνω επιλογές προηγήθηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς το προσωπικό της εταιρείας και προς εξωτερικούς υποψηφίους, χωρίς όμως στη σχετική πρόσκληση να προσδιορίζεται η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, η διάρκεια της σύμβασης, η πιστοποίηση του επιπέδου γνώσης ξένων γλωσσών και Η/Υ που προβλέπονταν ως απαιτούμενα τυπικά προσόντα και για τις θέσεις Διευθυντών η ισοτιμία των τυχόν τίτλων σπουδών της αλλοδαπής.

– Η αξιολόγηση των υποψηφίων ανατέθηκε σε ιδιωτικές εταιρείες-συμβούλους, οι οποίοι παρέδωσαν λίστα με τους επικρατέστερους, οι υποψηφιότητες των οποίων εξετάσθηκαν στη συνέχεια από Επιτροπή του φορέα και ακολούθως λήφθηκε η σχετική απόφαση από το Δ.Σ., κατόπιν εισήγησης του μονομελούς οργάνου διοίκησης.

– Το Νοέμβριο 2018 τοποθετήθηκε, επίσης, ως Διευθυντής της Μονάδας Ανθρώπινου Δυναμικού του φορέα, συμβασιούχος που υπηρετούσε από τον Ιούλιο του ίδιου έτους, με τροποποίηση της σύμβασής του από ορισμένου σε αορίστου χρόνου. Για την τοποθέτηση αυτή δεν προηγήθηκε διαδικασία επιλογής και ούτε προκήρυξη της θέσης.

– Το Μάρτιο 2020 προσλήφθηκε από το φορέα, με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, για τη θέση Προϊσταμένου Περιφερειακής Μονάδας, πρόσωπο, το οποίο δεν προκύπτει ότι κατείχε τα οριζόμενα από την προκήρυξη τυπικά προσόντα (πτυχίο Ανώτατης/Ανώτερης σχολής, Κατεύθυνσης Οικονομικών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και γνώση εξειδικευμένων προγραμμάτων Η/Υ). Για την κάλυψη της εν λόγω θέσης, προηγήθηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πρόταση του συγκεκριμένου υποψηφίου από συλλογικό όργανο προσλήψεων με διαφορετική όμως σύνθεση από την προβλεπόμενη από τον οικείο Γενικό Κανονισμό Προσωπικού, και απόφαση του μονομελούς οργάνου διοίκησης, αν και τότε αρμόδιο προς τούτο ήταν το Δ.Σ. του φορέα.

– Κατά το χρόνο διενέργειας του επιτόπιου ελέγχου, στην εταιρεία υπηρετούσαν πέντε (5) εργαζόμενοι, οι οποίοι είχαν υπερβεί το ανώτατο ηλικιακό χρονικό όριο απασχόλησης.

Συστάσεις της ΕΑΔ:

Εν όψει των ανωτέρω, η ΕΑΔ προέβη σε προτάσεις για την αποκατάσταση της νομιμότητας, την υιοθέτηση εταιρικής διαδικασίας για την κάλυψη των διευθυντικών θέσεων, την πρόβλεψη των απαιτούμενων ανά θέση τυπικών προσόντων και του τρόπου πιστοποίησής τους, καθώς και σε συστάσεις για την πρόληψη ανάλογων φαινομένων, προαγωγή της διαφάνειας, αξιοκρατίας και παροχής ίσων ευκαιριών προς όλους τους εργαζόμενους του φορέα προς όφελος του καταστατικού του σκοπού και του δημοσίου συμφέροντος.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();