πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2022

ΕΦΚΑ: Εγκύκλιος για την επιλογή φορέα Κύριας ασφάλισης προσώπων που απασχολούνται στο Δημόσιο

Νέα εγκύκλιος από τον ΕΦΚΑ «σχετικά με την επιλογή φορέα Κύριας ασφάλισης, προσώπων που απασχολούνται στο Δημόσιο με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου και υπάγονταν λόγω ιδιότητας σε δύο ή περισσότερους πρώην φορείς για την ίδια απασχόληση, κατ’ εφαρμογή του Ν.4892/2022».

Μεταξύ άλλων, η εγκύκλιος, αναφέρει:
Με τις ανωτέρω κοινοποιούμενες διατάξεις του Ν. 4892/2022, τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.4387/2016 (Α΄85), αναφορικά με την ασφάλιση προσώπων που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και για τους οποίους υπήρχε υποχρέωση ασφάλισης υπέρ κύριας σύνταξης, για την ίδια απασχόληση, σε δύο πρώην Φορείς, Τομείς, Κλάδους και Λογαριασμούς Ασφάλισης (κλαδικά Ταμεία) που εντάχθηκαν στον e-Ε.Φ.Κ.Α.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.4387/2016 καθώς και του άρθρου 32 του ν.4670/2020, στην περίπτωση «παλαιών» ασφαλισμένων, οι οποίοι υποχρεωτικά υπάγονταν σε πλείονες πρώην Φορείς για την αυτή ιδιότητα, και κατέβαλλαν δύο εισφορές, παρότι ασκούσαν πραγματικά μία απασχόληση, δημιουργώντας χρόνο παράλληλης ασφάλισης μέχρι την 31/12/2016, (π.χ. μηχανικός του Δημοσίου που υπαγόταν υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Δημοσίου και του ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ ή ιατρός του ΕΣΥ που υπαγόταν υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Δημοσίου και του ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ) είχαν τη δυνατότητα προαιρετικής συνέχισης της διπλής ασφάλισης, κατόπιν αίτησης του ασφαλισμένου, ωστόσο, στις εν λόγω διατάξεις, δεν υπήρχε πρόβλεψη για την επιλογή του ενταχθέντα πρώην φορέα στον οποίο θα θεωρείται ότι διανύεται ο χρόνος ασφάλισης από 1/1/2017, με συνέπεια να ανακύπτουν ζητήματα στην θεμελίωση του συνταξιοδοτικού του δικαιώματος ως προς το ποιος είναι αρμόδιος φορέας.

Με την κοινοποιούμενη διάταξη δίνεται δικαίωμα στους ασφαλισμένους αυτούς, με αίτησή τους, να επιλέξουν πρώην Φορέα, Τομέα, Κλάδο ή Λογαριασμό που έχει ενταχθεί στον eΕ.Φ.Κ.Α., με τις διατάξεις του οποίου θα συνεχίζουν την ασφάλισή τους στον e-Ε.Φ.Κ.Α. και στον οποίο θα προσμετρηθεί ο χρόνος ασφάλισής τους υποχρεωτικά από την 1/1/2017 και εφεξής. Η πρόβλεψη καταλαμβάνει και ασφαλισμένους που έχουν ήδη υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης, προκειμένου να καθοριστεί η αρμόδια στον e- Ε.Φ.Κ.Α. Υπηρεσία για την επεξεργασία της αίτησης συνταξιοδότησής τους.

Τα πρόσωπα που υπάγονται στις κοινοποιούμενες διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 και για τα οποία παρέχεται η δυνατότητα επιλογής φορέα, σύμφωνα με τα ανωτέρω, είναι τα εξής : • «Παλαιοί» ασφαλισμένοι κατά την έννοια του Ν.2084/19921 , δημόσιοι υπάλληλοι, λειτουργοί του Δημοσίου κ.λπ., οι οποίοι διορίστηκαν στο Δημόσιο μέχρι 31/12/1992 και για τους οποίους υπολογίζονταν και καταβάλλονταν εισφορές υπέρ κύριας σύνταξης λόγω ιδιότητας για την ίδια απασχόληση υποχρεωτικά σε δύο ενταχθέντες στον e-Ε.Φ.Κ.Α. πρώην Φορείς, Τομείς, Κλάδους ή Λογαριασμούς έως 31.12.2016. • «Παλαιοί» ασφαλισμένοι κατά την έννοια του Ν.2084/1992, δημόσιοι υπάλληλοι, λειτουργοί του Δημοσίου κ.λπ., οι οποίοι διορίστηκαν στο Δημόσιο από την 1/1/1993 μέχρι 31/12/2010 και για τους οποίους, λόγω ιδιότητας για την ίδια απασχόληση, υπολογίζονταν και καταβάλλονταν εισφορές υπέρ κύριας σύνταξης σε δύο ενταχθέντες στον eΕ.Φ.Κ.Α. πρώην Φορείς, Τομείς, Κλάδους ή Λογαριασμούς έως 31.12.2016, κατ΄ εφαρμογή της παρ.4 του άρθρου 17 του Ν.2084/1992.


'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();