πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2023

Στον Εισαγγελέα Δήμος για υπόθεση "ασυμβίβαστου" υπαλλήλου και ατελή έλεγχο του

Κατόπιν επώνυμης καταγγελίας, Επιθεωρητής της ΕΑΔ πραγματοποίησε έλεγχο σε Δήμο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με αντικείμενο τη νομιμότητα άσκησης ιδιωτικού έργου, καθώς και τη νομιμότητα συμμετοχής σε εμπορικές και άλλες ιδιωτικές εταιρείες υπαλλήλου του Δήμου κατηγορίας/κλάδου ΠΕ Μηχανικών κατά τη χρονική περίοδο 2004-2019.
Σύμφωνα με την ΕΑΔ, κατά τον διενεργηθέντα έλεγχο και τα στοιχεία που συλλέχθηκαν προέκυψε ότι, ο ελεγχόμενος υπάλληλος, παράλληλα με τα υπαλληλικά του καθήκοντα, διατηρούσε ατομική επιχείρηση άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος, με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν. Ειδικότερα, ο συγκεκριμένος υπάλληλος ασκούσε το ελεύθερο επάγγελμα του διπλωματούχου μηχανικού, κατά το αναφερόμενο στην καταγγελία χρονικό διάστημα, δίχως ποτέ να αιτηθεί από την Υπηρεσία του τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή.

Ειδικότερα, κατόπιν επώνυμης καταγγελίας, Επιθεωρητής της ΕΑΔ πραγματοποίησε έλεγχο σε Δήμο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με αντικείμενο τη νομιμότητα άσκησης ιδιωτικού έργου, καθώς και τη νομιμότητα συμμετοχής σε εμπορικές και άλλες ιδιωτικές εταιρείες υπαλλήλου του Δήμου κατηγορίας/κλάδου ΠΕ Μηχανικών κατά τη χρονική περίοδο 2004-2019.

Κατά τον διενεργηθέντα έλεγχο διαπιστώθηκε ότι:

- Από στοιχεία που συλλέχθηκαν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) και από το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), προέκυψε ότι ο ελεγχόμενος υπάλληλος παράλληλα με τα υπαλληλικά του καθήκοντα διατηρούσε ατομική επιχείρηση άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος, με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν. Ειδικότερα, ο συγκεκριμένος υπάλληλος ασκούσε το ελεύθερο επάγγελμα του διπλωματούχου μηχανικού, κατά το αναφερόμενο στην καταγγελία χρονικό διάστημα, δίχως ποτέ να αιτηθεί από την Υπηρεσία του τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 3584/2007 (σ.σ. Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων).

- Βάσει πρόσθετων στοιχείων που συλλέχθηκαν από την Α.Α.Δ.Ε. προέκυψε ότι ο ελεγχόμενος υπάλληλος, παράλληλα με τα υπαλληλικά του καθήκοντα συμμετείχε και ως μέλος ή/και διαχειριστής σε πέντε (5) ιδιωτικές προσωπικές εμπορικές εταιρείες έως και 31.12.2011 κατά παράβαση των σχετικών απαγορεύσεων που προβλέπονται στο άρθρο 39 παράγραφος 2 του ν.3584/2007.

- Η εξεταζόμενη καταγγελία προτού υποβληθεί στην ΕΑΔ το 2022 είχε αρχικά περιέλθει κατά το προηγούμενο έτος στον ελεγχόμενο Δήμο. Ο Δήμος προχώρησε στη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης και βάσει του πορίσματος αυτής δεν προέκυψαν στοιχεία ικανά για την πειθαρχική δίωξη του ελεγχόμενου υπαλλήλου. Βασικός παράγοντας διαμόρφωσης των συμπερασμάτων του εν λόγω πορίσματος, ήταν το γεγονός ότι η εξέταση του ελεγχόμενου υπαλλήλου περιορίστηκε στη σχετική δραστηριότητά του αποκλειστικά στον χρόνο διενέργειας της προκαταρκτικής, δίχως να επικεντρωθεί στο χρονικό διάστημα της τελευταίας δεκαπενταετίας, όπως σχετικά ανέφερε η καταγγελία. Ο πειθαρχικώς προϊστάμενος του ελεγχόμενου υπαλλήλου που διενήργησε την προκαταρκτική εξέταση, ήτοι Διευθυντής Υπηρεσίας του Δήμου, αρχειοθέτησε την υπόψη υπόθεση χωρίς να συντάξει αιτιολογημένη προς τούτο έκθεση, κατά παράβαση των όσων προβλέπονται στον Υπαλληλικό Κώδικα.

Από τον Δήμαρχο του ελεγχόμενου φορέα, ζητήθηκε: α) να ασκήσει πειθαρχικό έλεγχο στον ελεγχόμενο υπάλληλο ως προς την άσκηση εργασίας ή έργου με αμοιβή χωρίς προηγούμενη άδεια της Υπηρεσίας του και β) στον άμεσα πειθαρχικώς προϊστάμενο αυτού, Διευθυντή του Δήμου, για ατελή εκπλήρωση του υπηρεσιακού του καθήκοντος. Για τη συμμετοχή του ελεγχόμενου υπαλλήλου σε εμπορικές εταιρείες δεν αναζητούνται ευθύνες, καθώς έχει παρέλθει το διάστημα παραγραφής της.

Η εν λόγω Έκθεση Ελέγχου διαβιβάσθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή για την αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών.

Τέλος, στην Έκθεση Ελέγχου περιλαμβάνονται προτάσεις και συστάσεις προς τον Δήμο για την άμεση σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και τη διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων στο προσωπικό του Δήμου, αναφορικά με συγκεκριμένα ζητήματα τήρησης των διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως την άσκηση ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή, τη συμμετοχή σε εταιρείες και την κατοχή δεύτερης θέσης στον δημόσιο τομέα.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();