Μισθοδοσία δημοσίου υπαλλήλου πριν τη συζήτηση αναστολής διορισμού: Τι ισχύει

Νόμιμη η μισθολογική δαπάνη εργαζομένων ιδιωτικού δικαίου, που γεννήθηκε ενώ εκκρεμούσε αίτηση αναστολής εκτέλεσης της προκήρυξης με την οποία προσελήφθησαν, όπως παρουσιάζει, σήμερα, πρώτο και αποκλειστικά, το epoli.gr.
Συγκεκριμένα, με την υπ’ αριθμ. 123/2018 Πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Ι’ Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκε η νομιμότητα χρηματικού εντάλματος πληρωμής εργαζομένων με σχέση ιδιωτικού δικαίου, οι οποίοι προσελήφθησαν για να εργαστούν σε φορέα του Δημοσίου ως εποχικό προσωπικό κατόπιν προκήρυξης των εν λόγω θέσεων.

Κατά του αποτελέσματος του διαγωνισμού ασκήθηκε προδικαστική προσφυγή, η οποία απορρίφθηκε σιωπηρά, ενώ εν συνεχεία κατά της σιωπηρής απόρριψης ασκήθηκε αίτηση ακύρωσης. Παράλληλα, ο ενδιαφερόμενος άσκησε κατά της απορριπτικής της ενδικοφανούς προσφυγής του απόφασης και αίτηση αναστολής εκτέλεσης, στην οποία συμπεριέλαβε και αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής.
Παρά το γεγονός ότι η αίτηση αναστολής εκτέλεσης και η αίτηση ακύρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας επιδόθηκε νόμιμα στον φορέα, εντούτοις εκείνος προχώρησε άμεσα στην υπογραφή των συμβάσεων εργασίας με τους επιτυχόντες του διαγωνισμού, οι οποίοι ξεκίνησαν να απασχολούνται από τον φορέα.
Σύμφωνα με την σχολιαζόμενη πράξη του Κλιμακίου, ο φορέας προχώρησε κακώς στην υπογραφή των συμβάσεων, καθότι όφειλε να αναμένει την έκδοση απόφασης επί της αίτησης αναστολής, προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία μη αναστρέψιμων καταστάσεων.
Πράγματι, μετά τη σύναψη των εργασιακών συμβάσεων στον ενδιαφερόμενο χορηγήθηκε προσωρινή διαταγή, ενώ εν συνεχεία εκδόθηκε και απόφαση με την οποία ανεστάλη η εκτέλεση της εκδοθείσας απόφασης του φορέα.
Παρ’ όλ’ αυτά το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε ότι η δαπάνη μισθοδοσίας των εργαζομένων είναι νόμιμη και δεν επηρεάζεται από το γεγονός ότι ο φορέας όφειλε να είχε απόσχει από την υπογραφή των συμβάσεων εργασίας. Αντίθετα, αναφέρεται ότι η υπογραφή των συμβάσεων, πριν την έκδοση απόφασης επί της αιτήσεως αναστολής δύναται να οδηγήσει σε κατάφαση πειθαρχικών ευθυνών για το όργανο που προέβη σε αυτή.
* Σε συνεργασία με το Δικηγορικό Γραφείο «Λάμπρος Σ. Ντουματσάς & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 3641468
Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();
Από το Blogger.