πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019

Συμμετοχή υπαλλήλων που μετέχουν στην οικονομική διαχείριση, σε επιτροπές δημοσίων συμβάσεων

Στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, πέραν των οριζόμενων στην παράγραφο 1, ισχύουν και τα ακόλουθα: […] στ. Τα γνωμοδοτικά όργανα της παρούσας παραγράφου συγκροτούνται από υπαλλήλους που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό ή σε άλλο φορέα του δημοσίου τομέα και λειτουργούν σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά γενικές διατάξεις περί συλλογικών οργάνων. (άρθρο 221 παρ.11στ του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την υποπερίπτ. στ’ της περίπτ. 49 του άρθρου 22 του Ν. 4441/2016).

Κατά τις αρχές του Διοικητικού Δικαίου και κατά Διοικητική Πρακτική, είναι ασυμβίβαστη και καταχρηστική η σύμπτωση στο ίδιο πρόσωπο των ιδιοτήτων του ελέγχοντος και του ελεγχόμενου. (Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγ., Υποδ., Μεταφ. & Δικτύων 53510/10.12.2012)

Οι ασκούντες τις αρμοδιότητες των Διευθύνσεων/ Τμημάτων Προμηθειών δεν δύνανται να εμπλέκονται καθοιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία δέσμευσης των πιστώσεων και πληρωμής των δαπανών (εκκαθάριση δαπάνης/έκδοση τίτλου πληρωμής/εξόφληση), ενώ οι προϊστάμενοι και υπάλληλοι που υπηρετούν στις Διευθύνσεις/ Τμήματα Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών δεν δύναται να μετέχουν σε επιτροπές προμηθειών ή να ορίζονται διαχειριστές πάγιας προκαταβολής ή υπόλογοι ΧΕΠ. (Υπ. Οικ. 2/45897/0026/14.06.20170)(ΥΠ.). (Σημ. προφανώς στο παραπάνω έγγραφο η ερμηνεία αφορά τη σύγκρουση ελέγχοντος και ελεγχόμενου και όχι ότι οι υπάλληλοι πχ προμηθειών δεν μπορούν να συμμετέχουν σε επιτροπές προμηθειών, αλλά ότι οι υπάλληλοι προμηθειών δεν μπορούν να ορίζονται διαχειριστές πάγιας προκαταβολής ή υπόλογοι ΧΕΠ, ενώ συμμετέχουν σε επιτροπές προμηθειών, λόγω της ανωτέρω σύμπτωσης)

Συνεπώς υπάλληλοι που μετέχουν στην οικονομική διαχείριση των δαπανών των φορέων δεν μπορούν να συμμετέχουν σε επιτροπές δημοσίων συμβάσεων, όπως και υπάλληλοι των τμημάτων ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, που μετέχουν σε επιτροπές δημοσίων συμβάσεων, δεν μπορούν αντίστοιχα να ασκούν πράξεις οικονομικής διαχείρισης. Πέραν του ανωτέρω περιορισμού, δεν υπάρχει άλλη διάταξη που να απαγορεύει τον ορισμό προϊσταμένων ως μελών στις επιτροπές διαγωνισμών προμηθειών και υπηρεσιών.

Η έλλειψη προσωπικού δεν θεραπεύει τα ανωτέρω ασυμβίβαστα. Για τις περιπτώσεις έλλειψης προσωπικού υπάρχει πρόνοια στο νόμο.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();