πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2019

Κινητικότητα στο Δημόσιο: Τι αλλάζει - Γενικά και ειδικά θέματα [Ανάλυση Μέρος A’]

Με το ν. 4647/2019 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 204/16.12.2019) επέρχονται αλλαγές στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ΕΣΚ) στο Δημόσιο. Συγκεκριμένα, με τις διατάξεις 42, 43 και 44 του ως άνω νόμου τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του ν. 4440/2016 που αφορούν στην κινητικότητα των υπαλλήλων του Δημοσίου.
Οι αλλαγές που επέρχονται αφορούν κυρίως στις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των υπαλλήλων στο ΕΣΚ, αλλά και σε ειδικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη δυνατότητα συμμετοχής των υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην κινητικότητα, αλλά και στις αμοιβαίες μετατάξεις.
Επιγραμματικά, όπως αναλύει σήμερα το epoli.gr - σε συνέχεια πολυάριθμων αιτημάτων υπαλλήλων του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα - για την ένταξη υπαλλήλου στο ΕΣΚ ισχύουν τα εξής:
1. Ο υπάλληλος που επιθυμεί να ενταχθεί στο ΕΣΚ θα πρέπει να έχει συμπληρώσει διετία από τον διορισμό του.
1.1. Εφόσον προσλήφθηκε με βάση ειδική μοριοδότηση λόγω εντοπιότητας θα πρέπει έχει συμπληρώσει το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα παραμονής στην υπηρεσία του πριν συμμετάσχει στο ΕΣΚ. Μπορεί, όμως, και σε αυτή την περίπτωση να μεταταχθεί ή αποσπασθεί σε άλλη υπηρεσία που βρίσκεται εντός των ορίων της περιοχής (νομός ή νησί ή παραμεθόριος περιοχή) στην οποία έχει δεσμευθεί να υπηρετήσει για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, εφόσον έχει συμπληρώσει το ήμισυ του υποχρεωτικού χρόνου παραμονής.
1.2. Επιτρέπεται επίσης η απόσπαση ή μετάταξη λόγω συνυπηρέτησης συζύγου σε άλλο απομακρυσμένο - παραμεθόριο ή ορεινό - νησιωτικό ΟΤΑ α’ βαθμού (πέραν αυτού για τον οποίο έλαβε ο υπάλληλος ειδική μοριοδότηση) εφόσον έχει συμπληρώσει το ήμισυ του προβλεπόμενου υποχρεωτικού χρόνου παραμονής.
2. Για τη διενέργεια νέας απόσπασης του υπαλλήλου θα πρέπει να έχει παρέλθει διετία από την προηγούμενη απόσπαση. Ομοίως για την διενέργεια νέας μετάταξης θα πρέπει να έχει παρέλθει διετία από την προηγούμενη μετάταξη.
2.1. Από τον κανόνα αυτό εξαιρούνται όσοι αποσπώνται ή μετατάσσονται σε υπηρεσία απομακρυσμένης ή παραμεθόριας περιοχής ή ορεινού η νησιωτικού Ο.Τ.Α. και όσοι μετατάσσονται αμοιβαία, καθώς και όσοι αποσπώνται για συνυπηρέτηση ή για λόγους υγείας. Γι’ αυτούς δεν ισχύει ο κανόνας που επιβάλλει την συμπλήρωση διετίας από την προηγούμενη απόσπαση ή μετάταξη.
3. Στο ΕΣΚ μπορούν να ενταχθούν επίσης και οι κάτωθι κατηγορίες υπαλλήλων:
3.1. Όσοι ζητούν μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία για την οποία έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα εντός όμως του ίδιου φορέα.
3.2. Οι υπάλληλοι που έχουν διοριστεί ή μεταταχθεί σε υπηρεσίες απομακρυσμένων – παραμεθόριων περιοχών με δέσμευση δεκαετούς παραμονής, εφόσον έχουν συμπληρώσει επταετία. Αν όμως επιθυμούν να μεταταχθούν και πάλι σε απομακρυσμένη ή παραμεθόρια περιοχή αρκεί να έχουν συμπληρώσει πενταετία.
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();