πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Κυριακή 22 Μαρτίου 2020

ΚΕΠ: Γνήσιο υπογραφής μέσω gov.gr και τηλεφωνική αίτηση (έγγραφο)

Τη δυνατότητα να κάνουν γνήσιο υπογραφής μέσω Διαδικτύου (τάμπλετ, κινητό, λαπτοπ, pc), τηλεφωνικής αίτησης αλλά και ραντεβού κάθε 15 λεπτά της ώρας δίνει στους πολίτες αναφορικά με τα ΚΕΠ η νέα ΠΝΠ της κυβέρνησης, μέσω της δοκιμαστικής λειτουργίας του gov.gr, το οποίο επρόκειτο να λειτουργήσει τον Ιούνιο αλλά λόγω κορωνοϊού, επισπεύστηκαν οι σχετικές διαδικασίες.

Συγκεκριμένα, από τη Δευτέρα:
1)Σε περίπτωση γνήσιου υπογραφής για εξουσιοδοτήσεις, υπεύθυνες δηλώσεις κλπ, ο πολίτης θα χρησιμοποιεί μία φόρμα από το gov.gr που από χθες ξεκίνησε να λειτουργεί πιλοτικά. Για παράδειγμα αν θέλει να κάνει μία εξουσιοδότηση για μεταβίβαση αυτοκινήτου θα μπει με τους κωδικούς taxis στο gov.gr, και όταν συμπληρώσει την εξουσιοδότηση λαμβάνει κωδικούς με τους οποίους εκείνος που εξουσιοδοτεί μπορεί να πάει στην ανάλογη υπηρεσία (πχ. Διεύθυνση συγκοινωνιών), όπου θα έχει σταλεί με mail από το ΚΕΠ η εξουσιοδότηση και να προχωρήσει τη μεταβίβαση. Να σημειωθεί ότι κάθε τέτοιο έγγραφο θα περιέχει έναν μοναδικό κωδικάριθμο που θα αποδεικνύει ότι είναι γνήσιο. Πηγές του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης τόνιζαν στην aftodioikisi.gr ότι «οι διαδικασίες για το γνήσιο της υπογραφής είναι περίπου των 50% των εργασιών που διεκπεραιώνει ένα ΚΕΠ, άρα μειώνεται σημαντικά η φυσική παρουσία των πολιτών, όπως ζητούν οι εργαζόμενοι». 

2)Υπάρχει πρόβλεψη για τηλεφωνική αίτηση στα ΚΕΠ, με την ταυτοποίηση να γίνεται με την παράδοση μέσω ΕΛΤΑ, χωρίς επιβάρυνση του πολίτη, του σχετικού εγγράφου που αιτήθηκε. Η ταυτοποίηση θα γίνεται με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας.

3)Λειτουργία εφαρμογής για κάθε ΚΕΠ ώστε ανάλογα με το προσωπικό του τα τηλεφωνικά ραντεβού να πραγματοποιούνται κάθε 15 λεπτά ανά υπάλληλο, ώστε να μην υπάρχει συνωστισμός. Με τον τρόπο αυτό ο πολίτης θα γνωρίζει πότε έχει το ραντεβού του και θα μπορεί να πάει στο ΚΕΠ για να εξυπηρετηθεί.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Άρθρο εικοστό πέμπτο

Τρόποι αυθεντικοποίησης για χρήση υπηρεσιών της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης

Οι χρήστες της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης αποκτούν πρόσβαση στις υπηρεσίες της, αφού προηγουμένως προβούν σε αυθεντικοποίηση με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).

Για τους σκοπούς του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ L 119) και του ν. 4624/2019 (Α΄ 137), το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας ως προς την πρόσβαση, την επεξεργασία και τη διατήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι αναγκαία για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167).

Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο εικοστό έκτο

Αιτήσεις πολιτών μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης

Τα πρόσωπα της παρ. 1 του εικοστού τέταρτου άρθρου της παρούσας μπορούν να αιτούνται την έκδοση διοικητικών εγγράφων από τους φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019.
Για την πρόσβαση στην ως άνω υπηρεσία απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίηση του χρήστη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο εικοστό πέμπτο άρθρο.

Άρθρο εικοστό έβδομο

Ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση
Η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) μπορεί να συντάσσεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi». Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και γίνεται αποδεκτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό τέταρτο άρθρο της παρούσας.

Η αυθεντικοποίηση που πραγματοποιείται για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του
παρόντος έχει την ίδια ισχύ με τη βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45).

Η ημερομηνία που αναγράφεται στην προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης. Εφόσον τηρούνται οι όροι του προηγούμενου εδαφίου, η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση, τόσο ως ηλεκτρονικό όσο και ως έντυπο έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας.
Στη θυρίδα του χρήστη και στη θυρίδα του αρμόδιου φορέα τηρείται αρχείο των ηλεκτρονικών υπεύθυνων δηλώσεων που συντάχθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, για διάστημα τριάντα (30) ημερών. Το διάστημα αυτό υπολογίζεται από την ημερομηνία και την ώρα που αποτυπώνεται στο σώμα της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης.

Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση υλοποιείται μέσω

του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής

Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας

Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας

Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. και τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Σε περίπτωση αμφισβήτησης του περιεχομένου

της υπεύθυνης δήλωσης ή άρνησης αποδοχής της υποβολής της, η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., υπό την ιδιότητα του παρόχου

της υπηρεσίας, έχει την αρμοδιότητα να επιβεβαιώνει

το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης, καθώς και τα

αναγκαία στοιχεία αναφορικά με τον τρόπο που έλαβε

χώρα η αυθεντικοποίηση της δήλωσης, και να κοινοποιεί αυτά είτε στον δηλούντα, είτε στον αποδέκτη της

υπεύθυνης δήλωσης, είτε σε οποιονδήποτε αποδεικνύει

ειδικό έννομο συμφέρον, υπό τις προϋποθέσεις των παρ.

2, 3 και 5 του άρθρου 5 του ν. 2690/1999. Για τον σκοπό

αυτό, η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. τηρεί τα αναγκαία μεταδεδομένα για

χρονικό διάστημα επτά (7) τουλάχιστον ετών.
Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με την

τήρηση και τη λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής

της παρ. 1, όπως:

α) οι γενικοί όροι που διέπουν την παροχή της υπηρεσίας προς τους πολίτες, και με τους οποίους καθορίζονται:

αα) η πρόσβαση των χρηστών στην ηλεκτρονική

εφαρμογή της παρ. 1,

αβ) ο τρόπος και η διαδικασία αυθεντικοποίησης μέσω

μοναδικής ηλεκτρονικής ταυτοποίησης των χρηστών,

αγ) τα στοιχεία και δεδομένα που απαιτούνται για τη

συμπλήρωση της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης,

αδ) η μορφή και το περιεχόμενό της,

β) οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία υποβολής

της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης σε αρχή ή υπηρεσία του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα,

γ) η δυνατότητα υποβολής αμφισβητήσεων και ενστάσεων,

δ) η δυνατότητα ασκήσεως των εκ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και του ν. 4624/2019

δικαιωμάτων,

ε) τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας και

στ) κάθε τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή

του παρόντος.

Άρθρο εικοστό όγδοο

Ηλεκτρονική εξουσιοδότηση
Η εξουσιοδότηση δύναται να καταρτίζεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου

52 του ν. 4635/2019 μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής

«e-Exousiodotisi». Η ηλεκτρονική εξουσιοδότηση του

παρόντος δεν υποκαθιστά το συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Η ηλεκτρονική εξουσιοδότηση υποβάλλεται και

γίνεται αποδεκτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό τέταρτο άρθρο.
Η αυθεντικοποίηση που πραγματοποιείται για τη

χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του

παρόντος έχει την ίδια ισχύ με τη βεβαίωση γνήσιου

υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45).

Η ημερομηνία που αναγράφεται στην προηγμένη ή

εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου

Ψηφιακής Διακυβέρνησης αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης της ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης. Κατά

τους όρους του προηγούμενου εδαφίου η ηλεκτρονική

εξουσιοδότηση, τόσο ως ηλεκτρονικό όσο και ως έντυπο

έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας.
Στη θυρίδα του χρήστη και στη θυρίδα του αρμόδιου φορέα τηρείται αρχείο των ηλεκτρονικών εξουσιοδοτήσεων που συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της

παρούσας για διάστημα τριάντα (30) ημερών. Το διάστημα αυτό υπολογίζεται από την ημερομηνία και ώρα που

αποτυπώνεται στο σώμα της εξουσιοδότησης.
Η ηλεκτρονική εξουσιοδότηση υλοποιείται μέσω

του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής

Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας

Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ και τις διατάξεις περί

προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Σε περίπτωση αμφισβήτησης του περιεχομένου της

εξουσιοδότησης ή άρνησης αποδοχής της υποβολής

της, η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., υπό την ιδιότητα του παρόχου της υπηρεσίας, έχει την αρμοδιότητα να επιβεβαιώνει το περιεχόμενο της εξουσιοδότησης, καθώς και τα αναγκαία

στοιχεία αναφορικά με τον τρόπο που έλαβε χώρα η

αυθεντικοποίηση της εξουσιοδότησης και να κοινοποιεί

αυτά είτε στον εξουσιοδοτούντα, είτε στον εξουσιοδοτούμενο, είτε σε οποιονδήποτε αποδεικνύει ειδικό έννομο συμφέρον, υπό τις προϋποθέσεις των παρ. 2, 3 και 5

του άρθρου 5 του ν. 2690/1999. Για τον σκοπό αυτό, η

Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. τηρεί τα αναγκαία μεταδεδομένα για χρονικό

διάστημα επτά (7) τουλάχιστον ετών.
Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με την

τήρηση και τη λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής

της παρ. 1, όπως:

α) οι γενικοί όροι που διέπουν την παροχή της υπηρεσίας προς τους πολίτες, και με τους οποίους καθορίζονται:

αα) η πρόσβαση των χρηστών στην ηλεκτρονική

εφαρμογή της παρ. 1,

αβ) ο τρόπος και η διαδικασία αυθεντικοποίησης μέσω

μοναδικής ηλεκτρονικής ταυτοποίησης των χρηστών,

αγ) τα στοιχεία και δεδομένα που απαιτούνται για τη

συμπλήρωση της ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης,

αδ) η μορφή και το περιεχόμενό της,

Τεύχος A’ 68/20.03.2020 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1137

β) οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία υποβολής

της ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης σε αρχή ή υπηρεσία

του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα,

γ) η δυνατότητα υποβολής αμφισβητήσεων και ενστάσεων,

δ) η δυνατότητα ασκήσεως των εκ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και του ν. 4624/2019

δικαιωμάτων,

ε) τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας και

στ) κάθε τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή

του παρόντος.

Άρθρο εικοστό ένατο

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων στα Κ.Ε.Π.
Κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί για τον εαυτό

του ατομικά ή ως νόμιμος εκπρόσωπος νομικού προσώπου μπορεί να υποβάλει αιτήσεις στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και ηλεκτρονικά, είτε μέσω της

Κεντρικής Διαδικτυακής Πύλης της δημόσιας διοίκησης

(ermis.gov.gr), είτε μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής

“e-kep.gov.gr “ της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019. Η

παραλαβή του αποτελέσματος μπορεί να διενεργείται

είτε μέσω της αποστολής του στην ηλεκτρονική θυρίδα του αιτούντος, είτε μέσω της αποστολής του στην

ταχυδρομική διεύθυνση του χρήστη με τη χρήση ταχυδρομικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών ταχυμεταφορών.

Τα φυσικά πρόσωπα μπορούν να αποκτούν πρόσβαση

στις υπηρεσίες της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-kep.gov.

gr», αφού προηγουμένως προβούν σε αυθεντικοποίηση

σύμφωνα με το εικοστό πέμπτο άρθρο.
Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης,

ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με την τήρηση

και τη λειτουργία των ηλεκτρονικών εφαρμογών της

παρ. 1, όπως:

α) οι γενικοί όροι που διέπουν την παροχή της υπηρεσίας προς τους πολίτες, και με τους οποίους καθορίζονται:

αα) η πρόσβαση των χρηστών στις ηλεκτρονικές εφαρμογές της παρ. 1,

αβ) ο τρόπος και η διαδικασία αυθεντικοποίησης μέσω

μοναδικής ηλεκτρονικής ταυτοποίησης των χρηστών,

αγ) τα στοιχεία και δεδομένα που απαιτούνται για τη

συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης,

αδ) η μορφή και το περιεχόμενό της,

β) οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης σε αρχή ή υπηρεσία του

δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα,

γ) η δυνατότητα ασκήσεως των εκ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και του ν. 4624/2019

δικαιωμάτων,

δ) τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας,

ε) ο τρόπος αποστολής των αποτελεσμάτων των αιτήσεων,

στ) ο ορισμός των υπηρεσιών για τις οποίες απαιτείται

η φυσική παρουσία του αιτούντος στο αρμόδιο ΚΕΠ και

ο τρόπος ορισμού προγραμματισμένης συνάντησης,

ζ) κάθε τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή

του παρόντος.

Άρθρο τριακοστό

Μέθοδοι ταυτοποίησης
Πριν από την έκδοση πιστοποιητικού υπηρεσίας

εμπιστοσύνης, ο πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης προβαίνει με κατάλληλα μέσα στην εξακρίβωση της ταυτότητας και των ειδικών χαρακτηριστικών του αιτούντος

(ταυτοποίηση). Τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου δύναται να διενεργεί και τρίτος δυνάμει σύμβασης

με τον πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης. Η δυνατότητα

ταυτοποίησης από τρίτο ενεργοποιείται μετά από την

ένταξη της θετικής αξιολόγησης της Εθνικής Επιτροπής

Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) στον Εθνικό
Κατάλογο Εμπιστοσύνης, όπως προβλέπεται στο άρθρο

22 του Κανονισμού (ΕΕ) 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014

(ΕΕ L 257).
Η ταυτοποίηση διενεργείται με μία από τις αναφερόμενες στην παρ. 1 του άρθρου 24 του ανωτέρω

Κανονισμού μεθόδους. Ειδικότερα, ο πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης ή τρίτος δύναται να χρησιμοποιεί

μεθόδους ταυτοποίησης με διασφάλιση ισοδύναμη με

τη φυσική παρουσία, όπως την ηλεκτρονική ή την εξ

αποστάσεως ταυτοποίηση, σύμφωνα με το ανωτέρω

άρθρο 24. Η ισοδύναμη διασφάλιση εξετάζεται και

επιβεβαιώνεται από οργανισμό αξιολόγησης συμμόρφωσης, όπως ορίζεται στην περ. 18 του άρθρου 3 του

ανωτέρω Κανονισμού. Τα πρότυπα και οι απαιτήσεις

για τη μέθοδο ταυτοποίησης του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την

εφαρμογή του παρόντος, ρυθμίζονται με απόφαση του

Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που εκδίδεται

ύστερα από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ..

Άρθρο τριακοστό πρώτο

Νομική ισχύς ηλεκτρονικών υπογραφών

και σφραγίδων
Τα ηλεκτρονικά έγγραφα που εκδίδονται από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, είτε υπογράφονται με

την εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή του νόμιμου

εκπροσώπου τους, είτε τίθεται σε αυτά η εγκεκριμένη

ηλεκτρονική σφραγίδα της περ. 27 του άρθρου 3 του

Κανονισμού (ΕΕ) 910/2014, όπου η τελευταία απαιτείται. Στα ως άνω έγγραφα η εγκεκριμένη ηλεκτρονική

υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου και η εγκεκριμένη

ηλεκτρονική σφραγίδα επέχουν θέση ιδιόχειρης υπογραφής και πρωτότυπης σφραγίδας αντίστοιχα.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο νόμος ή τα

μέρη ορίζουν ότι απαιτείται η ιδιόχειρη υπογραφή

σε κάθε φύλλο ή σελίδα του εγγράφου, αρκεί η θέση

της ηλεκτρονικής υπογραφής ή της ηλεκτρονικής

σφραγίδας στην αρχή ή στο τέλος του ηλεκτρονικού

εγγράφου.
Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999

προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Στις περιπτώσεις που ο

νόμος απαιτεί βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του

ενδιαφερομένου, αρκεί, κατά περίπτωση, η εγκεκριμένη

ηλεκτρονική υπογραφή ή η εγκεκριμένη ηλεκτρονική

σφραγίδα του ενδιαφερομένου, εφόσον το έγγραφο

διακινείται ηλεκτρονικά.».

Άρθρο τριακοστό δεύτερο

Αναστολή διοικητικών διαδικασιών

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού

και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του

οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί

να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος

της παρούσας, δύναται να τροποποιείται η διαδικασία

έκδοσης πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και λοιπών διοικητικών εγγράφων, καθώς και να αναστέλλεται η υποχρέωση καταβολής τελών, παραβόλων και εισφορών

που απαιτούνται για την έκδοση των ως άνω εγγράφων.

Άρθρο τριακοστό τρίτο

Δυνατότητα τηλεδιάσκεψης
Στο άρθρο 4 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) η παρ. 8 αναριθμείται ως παρ. 9 και προστίθεται παράγραφος 8 ως

εξής:

«8. Η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου μπορεί

να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως

προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση

προς τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου της παρ. 1

του άρθρου 2 περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες

και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση».
Η Γενική Συνέλευση μετόχων ή εταίρων, οποιουδήποτε νομικού προσώπου ή οποιασδήποτε νομικής οντότητας, μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς

ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη της. Στην περίπτωση

αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης

περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές

οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Η παρούσα ισχύει έως τις 30 Ιουνίου 2020.

Άρθρο τριακοστό τέταρτο

Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων

Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Η παρ. 1 του άρθρου 14 της από 11.03.2020 Πράξης

Νομοθετικού Περιεχομένου αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την έναρξη

ισχύος της παρούσας, λόγω του κινδύνου περαιτέρω διάδοσης κορωνοϊού COVID-19 και με σκοπό τη διασφάλιση

της εύρυθμης και απρόσκοπτης λειτουργίας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των εποπτευόμενων

φορέων του, την αποτροπή ή ελαχιστοποίηση πραγματοποίησης συνεδριάσεων συλλογικών και μη οργάνων

του δημόσιου τομέα, την εξ αποστάσεως εκτέλεση εργασίας δημόσιων υπαλλήλων και λειτουργών και την

απομακρυσμένη παροχή υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και

οι εποπτευόμενοι φορείς του δύνανται, κατά παρέκκλιση

όλων των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων

συμβάσεων, να προσφεύγουν στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών

και παροχής υπηρεσιών με αντικείμενα ενδεικτικά τη

συντήρηση υφιστάμενων κρίσιμων πληροφοριακών συστημάτων του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου

τομέα κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3979/2011

(Α΄ 138), την ανάπτυξη νέων μέσων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), την ανάπτυξη και

συντήρηση ιστοσελίδων, την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής, τα έργα πληροφορικής, για τους ως άνω

σκοπούς και ιδιαίτερα τη συνέχιση της εύρυθμης και

απρόσκοπτης λειτουργίας του Υπουργείου Ψηφιακής

Διακυβέρνησης και των εποπτευόμενων φορέων του,

την παροχή υπηρεσιών φύλαξης, καθαριότητας και

απολύμανσης των κτιρίων του Υπουργείου Ψηφιακής

Διακυβέρνησης και των εποπτευόμενων φορέων του

και την προμήθεια των σχετικών υλικών, καθώς και την

προμήθεια φορητών υπολογιστών, σχετικών ηλεκτρονικών συσκευών και του απαραίτητου λογισμικού για

την επίτευξη της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας των

υπαλλήλων και την παροχή υπηρεσιών για την εγκατάσταση και λειτουργία τους».

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();