πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Σάββατο 2 Μαΐου 2020

Τις απώλειες του κορονοϊού για τους ΟΤΑ επιδιώκεται να πληρώσει το ΕΣΠΑ

Επείγον έγγραφο απέστειλε η Γενική Γραμματεία ΕΣΠΑ με θέμα “Άμεσο κόστος αντιμετώπισης της Covid-19 πανδημίας” προς τους Δήμους και τις Περιφέρειες όπου αναφέρει τα εξής:
Με αφορμή την τρέχουσα κατάσταση έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας που προκάλεσε στη Χώρα η πανδημία Covid-19 και με στόχο τον μετριασμό των δημοσιονομικών επιπτώσεων από το κόστος αντιμετώπισής της, αξιοποιώντας δυνητικά πόρους από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ), παρακαλούμε να μας ενημερώσετε ανάλογα με την αρμοδιότητά σας:

 1. για τις δαπάνες ενεργειών/ δράσεων έκτακτης ανάγκης υποστήριξης του πληθυσμού και περιορισμού διάδοσης της ασθένειας που πραγματοποιήθηκαν από την Υπηρεσία σας ή τους εποπτευόμενους από αυτήν φορείς από 11.3.2020 έως την ημερομηνία αποστολής προς την Υπηρεσία μας του συνημμένου συγκεντρωτικού πί νακα με κατηγορίες δαπανών και
 2. για τις δαπάνες ενεργειών/ δράσεων έκτακτης ανάγκης υποστήριξης του πληθυσμού και περιορισμού διάδοσης της ασθένειας που εκτιμάτε ότι θα πραγματοποιηθούν από την ημερομηνία αποστολής του παραπάνω πίνακα έως και την 11.07.2020
  Οι πραγματοποιθείσες και εκτιμώμενες δαπάνες θα πρέπει να συνδέονται με κάθε είδους άμεση βοήθεια στον πληττόμενο πληθυσμό (ιατρική ή άλλη), καθώς και με μέτρα περιορισμού διάδοσης της νόσου ενώ – όπως απεικονίζεται στον συνημμένο συγκεντρωτικό πίνακα – μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ενδεικτικά ανά τύπο ενεργειών δράσεων ως εξής:
  • • Ιατρική βοήθεια, περιλαμβανομένων φαρμάκων, υλικού και ιατρικών συσκευών (ενδ εικτικά αναπνευστήρες, κλίνες), κόστος λειτουργίας υποδομών υγειονομικής περίθα λψης ή πολιτικής προστασίας, εργαστηριακές αναλύσεις
  • • Εξοπλισμός προσωπικής προστασίας
  • • Ειδική βοήθεια στον πληθυσμό και σε ευάλωτες ομάδες (όπως ηλικιωμένοι, άτομα μ ε υποκείμενα νοσήματα, έγκυοι, εργαζόμενοι μονογονείς, «βοήθεια στο σπίτι» που συνδέεται με την αντιμετώπιση της νόσου, προσωρινή φιλοξενία ατόμων σε καραντίνα)
  • • Υποστήριξη επιχειρησιακής ετοιμότητας προσωπικού υπηρεσιών υγείας και υπηρεσι ών έκτακτης ανάγκης
  • • Ανάπτυξη εμβολίων ή φαρμάκων
  • • Ενίσχυση ικανότητας σχεδιασμού ετοιμότητας και σχετικής με αυτήν επικοινωνιακής δραστηριότητας
  • • Υγιεινή και απολύμανση κτηρίων και εγκαταστάσεων
  • • Υγειονομικοί Έλεγχοι περιλαμβανομένων των συνοριακών
  • • Αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνου
  • • Συναφείς πρόσθετες δαπάνες προσωπικού
  • • Άλλα προσδιοριζόμενα κόστη (π.χ δαπάνες πραγματοποιθείσες από 11.03.2020 για τ ηλεκπαίδευση ή τηλεργασία)
  Σημειώνεται ότι τα ποσά που θα καταχωρηθούν στο συγκεντρωτικό πίνακα θα αφορούν σε πραγματικές ή εκτιμώμενες δαπάνες άμεσα συνδεδεμένες με την έκτακτη ανάγκη δημόσιας υγείας. Στον υπολογισμό των δαπανών θα περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α εφόσον αυτός δεν ανακτάται. Επιπλέον, στη στήλη “Παρατηρήσεις” του συγκεντρωτικού πίνακα θα πρέπει να εξειδικευτεί συνοπτικά (όπου απαιτείται) το είδος των δαπανών που συμπληρώνεται στις προηγούμενες στήλες.
  Μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας, εγγυήσεις, απώλειες φορολογικών ή άλλων εσόδων και έμμεσα κόστη, απώλειες εισοδήματος ή διαφυγόντα κέρδη δεν περιλαμβάνονται στην τρέχουσα καταγραφή άμεσων δαπανών.
  Οι Υπηρεσίες στις οποίες απευθύνεται το παρόν έγγραφο καλούνται να διαβιβάσουν τον συνημμένο συγκεντρωτικό πίνακα προς συμπλήρωση και στους εποπτευόμενους φορείς τους.
  Λόγω των πιεστικών προθεσμιών οι οποίες σχετίζονται με τη δυνατότητα κινητοποίησης του ΤΑΕΕ με την υποβολή στην ΕΕ σχετικού αιτήματος έως την 01.06.2020, παρακαλούμε ο σχετικός πίνακας να υποβληθεί ηλεκτρονικά στην Υπηρεσία μας και στις διευθύνσεις i.lipiridis@mnec.gr, dpapantou@mnec.gr, mventouri@mnec.gr μέχρι την 15.05.2020.
  Η Υπηρεσία μας είναι στη διάθεσή σας για να συνδράμει στις περαιτέρω ενέργειες.
  Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();