πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020

Εργαζόμενοι Δήμων με την 3Κ: Τι ισχύει για μονιμοποίηση, προαγωγές, μετατάξεις, αποσπάσεις [Ανάλυση εγκυκλίου]

Πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση ξεκαθαρίζει ζητήματα που είχαν γεννηθεί και αφορούσαν την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων που προσλήφθηκαν στους Δήμους όλης της χώρας, προκειμένου να απασχοληθούν στις ανταποδοτικές υπηρεσίες.
Συγκεκριμένα, με το ν. 4674/2020 και ειδικότερα με το ά. 79 παρ. 9 προβλέπεται ότι όσοι υπάλληλοι διορίσθηκαν σε Ο.Τ.Α. μέσω της προκήρυξης 3Κ/2018 ολοκληρώνουν τη δοκιμαστική υπηρεσία και μονιμοποιούνται αυτοδικαίως, με τη συμπλήρωση δύο ετών (2), όχι από την ημέρα του διορισμού τους σε μόνιμη θέση, αλλά, από την ημέρα που ξεκίνησαν να απασχολούνται με βάση τους προσωρινούς πίνακες του ΑΣΕΠ.

Περαιτέρω, η διάταξη περιλαμβάνει προβλέψεις αναφορικά με την προαγωγή των υπαλλήλων στον επόμενο του εισαγωγικού βαθμού. Δοθέντος ότι προϋπόθεση για την προαγωγή είναι η ολοκλήρωση της αξιολόγησης ενώ το ελάχιστο χρονικό διάστημα που απαιτείται για την σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης είναι οι έξι (6) μήνες για το έτος αναφοράς, συνάγεται ότι οι υπάλληλοι θα πρέπει να υπηρετήσουν τουλάχιστον το ανωτέρω χρονικό διάστημα και να αξιολογηθούν, προκειμένου να πληρούνται οι προϋποθέσεις, τόσο της μονιμοποίησης όσο και της προαγωγής.
Εξάλλου, ο υπάλληλος δεν προάγεται στον επόμενο του εισαγωγικού βαθμού, εάν δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την εισαγωγική εκπαίδευση, ενώ με την ολοκλήρωση της, η προαγωγή διενεργείται αναδρομικά με όλες τις συνέπειες.
Η ανωτέρω ρύθμιση καταλαμβάνει τόσο τους διορισθέντες της 3Κ/2018, οι οποίοι με τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης συνεχίζουν στον ίδιο φορέα και των οποίων ο διορισμός έλαβε αναδρομική ισχύ από την ημέρα αρχικής πρόσληψης τους με βάση τους προσωρινούς πίνακες επιτυχόντων, όσο και αυτούς που άλλαξε ο φορέας διορισμού τους. Απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση για την υπαγωγή στην εν λόγω διάταξη είναι ο διορισμός να έχει γίνει σε θέση ίδιας κατηγορίας και ίδιας ή παρεμφερούς ειδικότητας με αυτή της αρχικής πρόσληψης βάσει των προσωρινών πινάκων. Στις περιπτώσεις αυτές ο χρόνος που διανύθηκε με τους προσωρινούς πίνακες μπορεί να αναγνωριστεί ως προϋπηρεσία σε ΟΤΑ, σε εφαρμογή του άρθρου 102 του ν. 3584/2007 όπως ισχύει.
Εξάλλου, με τη διάταξη του ά. 74 του ν. 4674/2020 προβλέφθηκε ότι οι υπάλληλοι που διορίστηκαν ή προσλήφθηκαν με την προκήρυξη 3Κ/2018 ή σε άλλες ανταποδοτικές υπηρεσίες Ο.Τ.Α. με άλλο τρόπο δεν μπορούν να αποσπαστούν, μετακινηθούν ή μεταταγούν εάν δεν παρέλθουν επτά (7) τουλάχιστον χρόνια από τον διορισμό ή την πρόσληψή τους. Ειδικότερα, η εν λόγω απαγόρευση αφορά:
(α) Τις μετακινήσεις σε άλλες οργανικές μονάδες του οικείου ΟΤΑ,
(β) τις αποσπάσεις, μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας ή με άλλες ειδικές διατάξεις, με εξαίρεση την απόσπαση για λόγους συνυπηρέτησης και την απόσπαση για λόγους υγείας,
(γ) τις μετατάξεις εντός του οικείου ΟΤΑ, δηλαδή μετάταξη από κλάδο σε κλάδο της ίδιας κατηγορίας, μετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας, μετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας με εμπειρία,
(δ) από τον ΟΤΑ σε άλλο φορέα, μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας ή με ειδικές διατάξεις, με εξαίρεση τις αμοιβαίες μετατάξεις.
Μάλιστα με την εν λόγω διάταξη προβλέπεται και η ανάκληση των υπηρεσιακών μεταβολών που έχουν ήδη διενεργηθεί για τους υπαλλήλους προσλήφθηκαν με την προκήρυξη 3Κ/2018 ή σε άλλες ανταποδοτικές υπηρεσίες Ο.Τ.Α. με άλλο τρόπο.  
Με τη διάταξη αυτή, όμως, καθιερώνονται και εξαιρέσεις. Συγκεκριμένα, κατ’ εξαίρεση μπορούν να διενεργηθούν και πριν τη συμπλήρωση της επταετούς παραμονής:
(α) αποσπάσεις για λόγους υγείας,
(β) αποσπάσεις για λόγους συνυπηρέτησης με σύζυγο υπάλληλο. Ειδικά το προσωπικό που ανήκει οργανικά σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ α’ βαθμού δύναται να αιτηθεί απόσπαση για λόγους συνυπηρέτησης με σύζυγο υπάλληλο μόνο σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα άλλων ΟΤΑ α’ βαθμού,
(γ) αποσπάσεις για λόγους συνυπηρέτησης με σύζυγο ένστολο,
(δ) αποσπάσεις αιρετών και
(ε) αμοιβαίες μετατάξεις.
Ειδικά για το προσωπικό των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ α’ βαθμού, επιτρέπονται, κατ’ εξαίρεση, οι αμοιβαίες μετατάξεις και πριν την πάροδο της διετίας από το διορισμό, εφόσον οι μετατασσόμενοι ανήκουν οργανικά σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα ΟΤΑ α’ βαθμού.
Επίσης, ειδικά για το προσωπικό των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) των ΟΤΑ α’ βαθμού, επιτρέπονται, κατ’ εξαίρεση και πριν τη συμπλήρωση της επταετούς παραμονής, οι ανωτέρω αποσπάσεις, καθώς και αμοιβαίες μετατάξεις, μόνο εφόσον οι φορείς προέλευσης και υποδοχής αποτελούν φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης.
Επισυνάπτεται εγκύκλιος του ΥΠΕΣ
Σε συνεργασία με, 
Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr
Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ | Προβολή/κατέβασμα


'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();