πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2022

Οδηγίες Υπ.Οικ. για τις απολαβές των γονέων Δημοσίων Υπαλλήλων

Με Εγκύκλιο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Θ. Σκυλακάκη, δόθηκαν οδηγίες σχετικά με την καταβολή της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.4808/2021 και των άρθρων 56 και 60 του ν.4830/2021 παροχής στους εργαζόμενους σε Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα.
Η Εγκύκλιος καταλήγοντας σημειώνει ότι στους απασχολούμενους στον Δημόσιο Τομέα, στα ΝΠΔΔ, στους ΟΤΑ και στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, όπως ορίζεται στο αρ.14 του ν.4270/2014, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (ΙΔΟΧ, ΙΔΑΧ και μόνιμοι) και ανεξαρτήτως του μισθολογικού καθεστώτος βάσει του οποίου αμείβονται (ενιαίο ή ειδικό μισθολόγιο), οι οποίοι λαμβάνουν τη γονική άδεια του αρ.28 του ν.4808/2021, καθώς και την άδεια άνευ αποδοχών σύμφωνα με το αρ.53 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα και το αρ.60 του Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων, καταβάλλεται η προβλεπόμενη μηνιαία παροχή για κάθε τέκνο ποσού ίσου με το βασικό μισθό του μισθολογικού κλιμακίου ΜΚ1 της Υ.Ε. κατηγορίας (780 €).

Επιπλέον, σημειώνει ότι, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παρ.9 του αρ.28 του ν.4808/2021, οι οποίες έχουν εφαρμογή στους Υπαλλήλους που απασχολούνται σε Φορείς του Δημοσίου Τομέα με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, η παροχή που καταβάλλεται, σύμφωνα με τα αρ.56 και 60 του ν.4830/2021 στο μόνιμο προσωπικό και στο προσωπικό που απασχολείται με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, υπόκειται στις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία κρατήσεις.

Αναλυτικά, όλες οι σχετικές λεπτομέρειες στην αριθμ. οικ. 2/80544/ΔΕΠ/15.2.2022 Εγκύκλιο

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();